Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Заповед за класиране на участниците в търг с явно наддаване с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен”, от обект № 1602 открит със Заповед № РД-09-677/27.12.2016г. на кмета на Община Девин.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 25 Януари 2017г. 19:33ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-30/24.01.2017 г.

На основание чл. 62, ал.1,т.1 във връзка с чл. 50 т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за краткост „Наредбата”) и въз основа на представения и утвърден от мен-протокол от 20.01.2017г. за проведения на 17.01.2017г. търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1602/с отдели 180 „С” и 181”Б”/ на територията на Община Девин,по реда на чл.49,ал.1,т.1 от Наредбата открит с моя Заповед № РД-09-677/27.12.2016г.

 

I.ОДОБРЯВАМ

1. „ДСВ-ТРАНС” ЕООД – с.Михалково общ.Девин, като класирал се на Първо място /Печеливш в Търга/ при критерии ”най-висока предложена цена” на търга с явно наддаване с предмет:

 

„Продажба на стояща дървесина на корен, от обект № 1602 с отдели 180 „С” и 181”Б”- който е заявил желание да закупи дървесината от обект 1602 по достигната цена, с една стъпка по-нагоре от първоначалната, а именно 122614,00 лева без вкл. ДДС./сто двадесет и две хиляди шестстотин и четиринадесет лева без ДДС/

 

                   Мотиви:

Фирмата е представила всички необходими документи, спазила е минималните изисквания към кандидат купувачите и е предложила най-високата цена по чл.61 ал.10 от Наредбата.

 

2. За класирани на Второ място чрез жребий,както следва:

 

              За класиран на Второ място - „СЕНАТОР ТРАНС” ЕООД – гр.Девин общ.Девин предложил цена в размер на 121400,00 лева без вкл. ДДС. / сто двадесет и една хиляди и четиристотин лева без ДДС/, потвърдена първоначална цена.

 

                На Трето място остава - „ГОРА-2” ООД – гр.Девин, предложил цена в размер на 121400,00 лева без вкл. ДДС. /сто двадесет и една хиляди и четиристотин лева без ДДС/,потвърдена първоначална цена.

 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ

      1.„ДСВ-ТРАНС” ЕООД – с.Михалково общ.Девин с ЕИК 120583045 за спечелил процедурата - търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1602 на територията на Община Девин с отдели 180 „С” и 181”Б”/ който е заявил желание да закупи дървесината от обект 1602 по достигната цена, с една стъпка по-нагоре от първоначалната,а именно122614,00 лева без вкл. ДДС./сто двадесет и две хиляди шестстотин и четиринадесет лева без ДДС/

 

III.ДОПУСКАМ

1. Съгласно чл.62, ал.3 от Наредбата във връзка с чл.60 ал.1 от АПК,да се извърши предварително изпълнение на настоящата заповед,с цел навременно стартиране на дърводобива и реализацията на дървесината и даване възможност на изпълнителя на дейността да направи своевременна организация, за изпълнението на заложените по Горскостопански план на Община Девин - възобновителни сечи ,и използване на възможностите,които предоставят зимните месеци за нанасяне на по-малко вреди върху подраста в насажденията.

 

IV.НАРЕЖДАМ

1. Във връзка с изпълнението на разпоредбите на чл.62, ал.2 от Наредбата, настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл.61 от АПК, както и да се публикува на сайта на Община Девин.

Изпълнението на тази част от Заповедта възлагам на Секретаря на Общината.

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

   /КРАСИМИР ДАСКАЛОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер