Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 16 Февруари 2017г. 17:30ч.
     

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 


 

Списък

на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „медиатор”

Дейност 5: Предоставяне на услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детската градина” по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  • СВЕТЛАНА НИКОЛИНОВА МАСЛЯНОВА
  • КОСТАДИНКА ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
  • СЪЛЗА РАДКОВА ХАДЖИЕВА

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 17.02.2017 г. (петък) от 8.00 часа в стая № 10, ет. II на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба”    № 1.

Председател на комисията: /п/

Владимир Солаков

Заместник – кмет на община Девин

Дата: 16.02.2017 г.          

 


Списък

на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „медиатор”

Дейност 5: Предоставяне на услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детската градина” по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Председател на комисията: /п/

Владимир Солаков

Заместник – кмет на община Девин

Дата: 16.02.2017 г.          

 


www.eufunds.bg

Проект: BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в рискгр. Девин”

Осъществява се с финансовата подкрепана Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер