Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за публично обявяване на започнала процедура по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения от находище "Беденски бани", Шахтов кладенец.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 21 Февруари 2017г. 10:20ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода

(съгласно чл.62а от Закона за водите)

 

ОБЕКТ:

„Специализирана болница за рехабилитация – Орфей” ЕООД – гр.Девин, УПИ VІ от кв.43 /настоящ УПИ І от кв.154/ по плана на гр.Девин, община Девин, област Смолян

Цел на заявеното водовземане

Лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация

Водно тяло, в което се предвижда използването на водите.

Находище „Беденски бани”, община Девин, обл.Смолян разположено по уширение в долината на р.Широка лъка”, на десния и бряг и отстои на 11 км. югоизточно от гр.Девин.

Системи и съоръжения, за водовземането.

Шахтов кладенец

Местност, административно – териториална и териториална единица за съоръженията

EKATTE

Местност „Беденски бани” , Община Девин, област Смолян

03112

Заявено водно количество

Годишно водно количество:

Qгод. = 18 700куб.м/год.

Средноденонощен дебит на черпене: 0.593 л/сек

Максимален дебит на черпене: 2.083 л/сек

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Възражения срещу издаване на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се подават в 14 - дневен срок в деловодството на Общинска администрация - гр.Девин.

Срок на обявяване: 21.02.2017г. - 06.03.2017г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер