Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отчуждаване на частни имоти Отчуждаване на имот за изграждане на улица в кв.13 на с.Беден, площ 5 кв.м. от имот УПИ- ІІ-127, кв.13 по ПУП на с.Беден, общ.Девин, обл.Смолян, представляващ парцел за жилищно строителство.
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

№ РД-09-87

гр. Девин, 23.02.2017 г.

На основание чл.44, ал.1, т. 1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 от ЗОС, във връзка с изграждане на улица в кв.13 на с.Беден, съгласно приетия ПУП - ПУР одобрен с решение №97/27.06.2016г. на общински съвет Девин.

НАРЕЖДАМ :

Отчуждавам за изграждане на улица в кв.13 на с.Беден, част с площ с 5 кв.м. от имот УПИ- ІІ-127, кв.13 по ПУП на с.Беден, общ.Девин, обл.Смолян, представляващ парцел за жилищно строителство. Имота е собственост на Искра Иванова Димитровас размер на дължимото обезщетение 150/ лева/.

Обезщетението ще се изплаща по банков път чрез Асет банк, клон Смолян, офис Девин след 01.03.2017г. при представяне на банкова сметка от собственика.

Необходимостта от отчуждаване на имота се обуславя от влезлия в сила ПУП – ПУР на с.Беден одобрен с решение №97/27.06.2016г. на общински съвет Девин и неможе да бъде задоволена по друг начин.

Имота се отчуждават съгласно глава ІІІ-та от ЗОС, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал.1 от ЗОС/. и попадат в реализацията на приетия ПУП за изграждане на на улица в кв.13 на с.Беден, .

Препис от настоящата заповед да се връчи на служба “ Общинска собственост”   при отдел „УТИОС”, отдел „БФУЧР ” и собствениците на отчуждаваните имоти за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в четиринадесет дневен срок от връчването пред административен съд Смолян.

        

                                     

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер