Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за публично обявяване на процедура по издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Беденски бани", Шахтов кладенец за обект „Комплекс Свети Георги за възстановяване и балнеолечение”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 17 Март 2017г. 17:18ч.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА   П У Б Л И Ч Н О   О Б Я В Я В А Н Е

за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода

(съгласно чл.62а от Закона за водите)

 

ОБЕКТ:

„Комплекс Свети Георги за възстановяване и балнеолечение” – промяна на предназначение на съществуваща сграда в УПИ ХХХІІ от кв.68 по плана на гр.Девин, община Девин, област Смолян

Цел на заявеното водовземане

Други цели

Водно тяло, в което се предвижда използването на водите.

Находище „Беденски бани”, община Девин, обл.Смолян разположено по уширение в долината на р.Широка лъка”, на десния и бряг и отстои на 11 км. югоизточно от гр.Девин.

Системи и съоръжения, за водовземането.

Шахтов кладенец

Местност, административно – териториална и териториална единица за съоръженията

EKATTE

Местност „Беденски бани” , Община Девин, област Смолян

03112

Заявено водно количество

Годишно водно количество:

Qгод. = 1 265.55 куб.м/год.

Средноденонощен дебит на черпене: 0.0401 л/сек

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Възражения срещу издаване на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се подават в 14 - дневен срок в деловодството на Общинска администрация - гр.Девин.

 

Срок на обявяване: 17.03.2017г. - 30.03.2017г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер