Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за публично обявяване на процедура по издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Беденски бани", Шахтов кладенец за обект в в УПИ ІХ от кв.133 по плана на гр.Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 17 Март 2017г. 17:22ч.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода

(съгласно чл.62а от Закона за водите)

 

ОБЕКТ:

„Преустройство на битово-обслужваща сграда в ресторант, зона за възстановяване и релакс и жилищни помещения за обслужващия персонал” в УПИ ІХ от кв.133 по плана на гр.Девин, община Девин, област Смолян

Цел на заявеното водовземане

Други цели

Водно тяло, в което се предвижда използването на водите.

Находище „Беденски бани”, община Девин, обл.Смолян разположено по уширение в долината на р.Широка лъка”, на десния и бряг и отстои на 11 км. югоизточно от гр.Девин.

Системи и съоръжения, за водовземането.

Шахтов кладенец

Местност, административно – териториална и териториална единица за съоръженията

EKATTE

Местност „Беденски бани” , Община Девин, област Смолян

03112

Заявено водно количество

Годишно водно количество:

Qгод.= 593.04 куб.м/год. – целогодишно /365 дни/

Средноденонощен дебит на черпене: 0.0188 л/сек

Qгод.= 755 куб.м/год. – за външен басейн

/ за 123 дни – от 01 май до 31 август/

Средноденонощен дебит на черпене: 0.02395 л/сек

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Възражения срещу издаване на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се подават в 14 - дневен срок в деловодството на Общинска администрация - гр.Девин.

 

Срок на обявяване: 17.03.2017г. - 30.03.2017г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер