Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Заповед за опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка преди и по време на произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ЗАПОВЕД

№ РД-09-125

гр.Девин, 20.03.2017 г.

На основание чл.44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с     чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс и произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Възлагам на Началника на РУ „Полиция” – Девин да организира опазването на обществения ред и да осигури нормална обстановка преди и по време на произвеждането на изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г.

2. Забранявам продажбата на спиртни напитки от магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на община Девин за периода от 21.00 часа на 25.03.2017 г. до 21.00 часа на 26.03.2017 г.

3. Забраната не се отнася за обществени заведения, в които се провеждат семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и др.), както и за продажбата на алкохолни напитки на едро и продажбата на бира.

4. Забранявам провеждането на масови прояви, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред в дните преди и по време на произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Заповедта да се обяви публично на интернет страницата на община Девин, а чрез средствата за масово осведомяване – на всички граждани на общината.

Копие от заповедта да се изпрати наобластния управител на област Смолян и РИК – Смолян за сведение, а на началника на РУ „Полиция” – Девин, кметовете на кметства и кметските наместници, главен специалист „Контрол по стопанската дейност и общински търговски дружества” и главен специалист „АО – кв. Настан” - за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елка Станчева – началник на отдел „Административно обслужване”.

            /П/

ВЛАДИМИР СОЛАКОВ

За Кмет на община Девин

(Съгласно Заповед за заместване

№ РД-09-116 от 14.03.2017 г.)

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер