Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 22 Март 2017г. 15:42ч.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №2 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Приета с Решение №90 от 23.09.2009 г., изм. и доп. с Решение №107 от 29.09.2010г., изм. и доп. с Решение №108 от 03.11.2010г., изм. с Решение №30 от 30.03.2011г., изм. с Решение №188 от 03.09.2012г., изм. с Решение №213 от 12.11.2012г., изм. с Решение №194 от 02.09.2013г. на Общински съвет Девин

 

/ ПРОЕКТ /

 

 

§.1. В Глава първа се правят следните изменения и допълнения:


          1.    В чл.2, ал.(7) се прави следното изменение:
„Чл.2, ал.(7) Решенията на общинския съвет за промяна предназначението на обект частна общинска собственост в публична се приема с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.”


          2.    Добавя се нова ал.(8) на чл.2:


„Чл.2, ал.(8) Предложенията за промяна на предназначението на обектите общинската собственост от публична в частна и от частна в публична се правят в писмена форма от общински съветници, кмета на общината, кметовете на населени места. Предложението трябва да съдържа:
          1. вида и местонахождението на недвижимия имот по акта за общинска собственост
          2. мотиви, които го обосновават
          3.скица от действащия подробен устройствен план
          4.становище от главния архитект на общината
          5.акт за общинска собственост
          6.становище на кмета / кметския наместник на населеното място”

 

 

§.2. В Глава втора се правят следните изменения и допълнения:


          1.    В чл.7 се прави следното допълнение и изменение:
Чл.7, ал.(2). се изменя по следния начин:
„Чл.7, ал.(2). Имотите и вещите – общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица и звена на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, след решение на общинския съвет. С решението се определят условията и срока за управление, който не може да бъде по-дълъг от 10 години. Въз основа на решението кмета на общината сключва договор.”

 

 

          2.    В чл.9 се прави следното изменение:
„чл.9,  С решение на общински съвет без търг или конкурс се отдават под наем имоти или части от имоти общинска собственост……….”

 

 

§.3. В Глава четвърта Раздел II се правят следнoтo допълнениe:


          1.    Добавя се нов чл.42”а”:
„Чл. 42.„а”. Когато пазарната цена , за разпореждане определена от общинския съвет е по ниска от данъчната оценка, сделката се сключва по данъчна оценка, без решение на общинския съвет.”

 

 


         Мотиви:  В изпълнение на своите правомощия общинския съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения (чл.21 ал.(2) от ЗМСМА).
          Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен, такъв какъвто Закона за общинската собственост и Закона за собствеността.
          В Наредба №2 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин са допуснати несъответствия със Закона за общинската собственост.
          Разпоредбите са императивни и предвиждането на различен режим в нашата наредба е неправилно. Касае се за срокове за управление, преобразуване на собственост от публична в частна и обратно и др.
          В предвид тези обстоятелства се налага привеждането разпоредбите на наредбата да бъдат съобразени със  съответните закони които са нормативни актове от по-висока степен.

 

         Основание: чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове
         Съгласно чл.7, ал.2 от Закона за нормативните актове, наредбата  е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Съгласно разпоредбата на чл.10, ал.2 от ЗНА, обществени отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен. Поради това следва да се приемат промени в сега действащата наредба,  а не да се приема изцяло нов такъв акт.  Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин приета на основание чл.21, ал.2 следва да се публикува на интернет страницата на община Девин. Заинтересуваните лица имат право в 30 - дневен срок да депозират в деловодството на Общински съвет Девин предложения и становища по Проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин.

 

 

 

РУСИ ЧАУШЕВ - Председател на Общински съвет

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер