Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Събота, 25 Март 2017г. 10:34ч.

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 31.03.2017 година /петък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния          

 ДНЕВЕН РЕД

 1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 41 от 24.02.2017 г. относно: Приемане на Общински план за младежта за 2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 09.03.2017 г. относно: Промяна Тарифата за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от Община Девин към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин.

Докладва: Председател на ОбС

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 14.03.2017 г. относно: Приемане на общинската програма за управление на отпадъците на община Девин 2017 -2020 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 14.03.2017 г. относно: Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2016 г. и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Девин за 2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 15.03.2017 г. относно: Управление на общински имоти

Докладва: Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 15.03.2017 г. относно: Управление на общински имоти

Докладва: Кмет на Община Девин

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 15.03.2017 г. относно: Отдаване под наем общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 54 от 15.03.2017 г. относно: Приемане на Наредба за водене на Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 15.03.2017 г. относно: Отчет за изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация за 2016 г. и приемане на План за действие за периода 2017 -2020 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 15.03.2017 г. относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Девин за 2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 16.03.2017 г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 20.03.2017 г. относно:Разглеждане работата на районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Девин през 2016 г. и предстоящи задачи за 2017 г.

Докладва: Председател на ОбС

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 21.03.2017 г. относно: Актуализиране на плана за финансово оздравяване на община Девин.

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 60 от 23.03.2017 г. относно:Предоставя-не от ОПФ имот с проектен кад. № 0093001, по § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗСПЗЗ.

Докладва: Кмет на Община Девин

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 23.03.2017 г. относно:Предоставяне от ОПФ имот с проектен кад. № 083002, по § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителните разпоредби към ЗСПЗЗ.

Докладва: Кмет на Община Девин

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 23.03.2017 г. относно: Даване на съгласие за подаване на проектно предложение на община Девин по Процедура BG05M90P001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

17.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

 

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС- Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер