Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Отчети Отчет за дейността на Общински съвет Девин за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Вход



PDF Печат Е-поща

Приложение към Решение 38 от 09.03.2017 г.

О Т Ч Е Т

за дейността на Общински съвет Девин за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В задълженията си вменени в чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.109 от ПОДОСНКВОА председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии. Във тази връзка представям пред Вас отчет за работата на Общински съвет Девин и неговите комисии за периода м.юли 2016 г. – м. декември 2016 г.

През второто полугодие са проведени 9 броя заседания / от които 6 броя редовни и 3 броя извънредни /. През този период са проведени заседания и са приети 101 бр. решения. Разделено на проведените заседания се падат средно по 17 броя решения на заседание. От тях има върнато само едно решение №172 от 28.10.2016 г. от Областния управител. Въпреки, че всички докладни записки внасяни от общинска администрация са съгласувани със съответните отдели, все ще има какво да се желае относно окомплектоването и качеството на същите.

От всичките приети решения 57 броя са във връзка с устройство на територията и разпореждане с общинската собственост, 44 броя са във връзка с бюджета на общината, образованието, здравеопазването и кандидатстване по проекти / приемане на решения за наредби , правилници, отмяна на решения, избор на комисии др./

Присъствието на общинските съветници през второто полугодие на 2016 г. е следното. За проведените заседания от 153 броя присъствия съгласно ЗМСМА са регистрирани 131 присъствия, 22 броя са отсъствията по уважителни причини. Прави впечатление отговорността на общинските съветници към техните задължения и стремежа да не се отсъства от заседанията.

Заседанията на общински съвет протичат в нормална работна обстановка което се дължи най – вече на факта, че в постоянните комисии към него се извършава огромната работа по обсъждане на докладните записки и приемането на становищата по тях.

През второто полугодие м. август 2016 г. се структурира и нова ПК „ Оперативен контрол върху дейността на едноличните търговски дружества, търговски дружества с общинско участие и общинските предприятия и техните органи”

Постоянните комисии на общинския съвет работят съобразно изискванията на Глава осма от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Броя на заседанията на ПК са следните:

         -  ПК „ БФЕФП” –        7 заседания, разгледани 45 броя ДЗО

        -   ПК „ УТОССГС” –     7 заседания, разгледани 57 броя ДЗО

        -   ПК „ ОМДСТК” -      5 заседания, разгледани 13 броя ДЗО

           -  ПК „ ЗСПЕ” -       12 заседания, 11 броя ДЗО и 18 броя КО от които 15 броя са за отпускане на помощи.

              - ПК „ ОКДЕТДТДОУОПТО” -  2 заседание.

Видно от направената справка за работата на общински съвет и неговите органи е видно, че общинският съвет работи съобразно изискванията на ЗМСМА и реагира бързо и адекватно на необходимостта от вземане на спешни решения по проблеми от обществено значим характер.

Пълните протоколи се публикуват на сайта на общината. С тези промени ние даваме достатъчно голяма прозрачност на нашата работа пред населението на общината гласувало ни доверие да подобрим начина на работа, условията на живеене, създаването на условия за разкриване на работни места и решаването на други проблеми.

Но всичко това зависи от доброто взаимодействие на общинския съвет с общинска администрация. За това взаимодействие може има доста какво още да се желае в насока предварително обсъждане още преди внасяне на докладни записки на обществено значими въпроси касаещи болшинството от жителите на общината, промени в устройствените планове засягащи обществени територии, проекти за наредби и правилници и техните изменения и др. Всичко това ще е от съществена полза за работата на общинския съвет, във връзка с вземане на правилните решения и взаимодействието му с общинската администрация. Опита показва, че когато има прозрачност в работата на общински съвет и общинската администрация добро взаимодействие между тях, това е от полза на всички.

В изпълнение на чл.18, ал.2 т.12 от Правилника от председателя на общинския съвет придружен от общински съветници бяха проведени 2 приемни по населените места в общината / Михалково, Селча, / на които бяха поставени проблеми както от личен характер така и въпроси свързани с населените места повечето от които свързани с инфаструктура, води и канализации, подпорни стени , ползване на земи и др.

От цялата свършена работа до тук дейността на Общинския съвет през изминалия период може да се оцени като много добра.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер