Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 28.04.2017 година /петък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния


ДНЕВЕН РЕД


1.Докладна записка с Вх. № ДЗО–63 от 28.03.2017 г. относно: Даване съгласие за поставяне на светещ кръст до параклис „Свети дух" гр. Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО–64 от 29.03.2017 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост - находище Беденски бани, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО–67 от 12.04.2017 г. относно: Изпълнението на решенията на ОБС - Девин за периода от м. юни 2016 г. до м.декември 2016 г.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО–68 от 13.04.2017 г. относно: Структура на училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и детските градини в община Девин през 2017/2018 учебна  година.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО–69 от 13.04.2017 г. относно: Промяна в капацитета на Център за обществена подкрепа - гр. Девин
Докладва: Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО–70 от 13.04.2017 г. относно: Отчет за изпълнение на план за действие на община Девин за изпълнение на интеграционните политики на ромите на гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация за 2016 г. и приемане на план за действие за периода 2017 - 2020 г.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО–71 от 13.04.2017 г. относно: Предоставяне от ОПФ имот с проектен кад. № 083037, по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО–72 от 13.04.2017 г. относно: Предоставяне от ОПФ с проектен кад.№083039, по §27, ал.2 ,т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО–73 от 13.04.2017 г. относно: Предоставяне от ОПФ с проектен кад.№083040, по § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО–75 от 13.04.2017 г. относно:Предоставяне от ОПФ имот с кад. № 083038, по §27, ал.2 ат Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО–74 от 13.04.2017 г. относно: Приемане на Отчет за изпълнение на годишна план-програма за развитие на социалните услуги в община Девин през 2016 г. и годишна план-програма за развитие на социалните услуги в община Девин за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО–76 от 19.04.2017 г. относно: Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от фонд "Флаг" ЕАД за реализация на проект „Повишаване на енергийна ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура - Обединено детско заведение "Здравец" и Обединено детско заведение "Изворче" - гр. Девин”.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО–77 от 19.04.2017 г. относно: Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд "Флаг" ЕАД за реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска административна сграда - гр. Девин, община Девин”.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО–78 от 19.04.2017 г. относно: Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от фонд "Флаг" ЕАД за реализация на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин".
Докладва: Кмет на Община Девин

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО–79 от 19.04.2017 г. относно: Даване на съгласие за ползване  на краткосрочен кредит от Фонд "Флаг" ЕАД за реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на гр. Девин  въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно управление - Девин".
Докладва: Кмет на Община Девин

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО–80 от 19.04.2017 г. относно: Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд "Флаг" ЕАД за реализация на проект  „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на гр. Девин"
Докладва: Кмет на Община Девин

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО–81 от 19.04.2017 г. относно: Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд "Флаг" ЕАД за реализация на проект  „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на гр. Девин  въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"
Докладва: Кмет на Община Девин

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО–82  от 20.04.2017 г. относно:Назначаване на регистриран одит за извършване на независим одит на „МБАЛ – Девин” – ЕАД    гр. Девин

19.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ
Председател на Общински съвет – Девин

 

 Изготвил: Людмила Глухова
Главен специалист К ОбС- Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер