Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
     

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“

 

 

На 18.04.2017 г. в община Девин стартира изпълнение на проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

По проекта ще се изпълнят следните дейности:

  1. Организация и управление на проекта;
  2. Информация и комуникация;
  3. Създаване на център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства. Обзавеждане и оборудване на центърът;
  4. Стартиране предоставянето на интегрирани комплексни социални услуги за потребителите. Интегрирани здравно-социални услуги; Социални и лични асистенти; Подбор на лицата предоставящи услугите социален и личен асистент; Иновативни услуги - административни и информационни услуги в общността и разработване на социална услуга – „Виртуален социален асистент“;
  5. Провеждане на супервизия на персонала предоставящ социалните услуги социален и личен асистент;
  6. Подбор на потребители на социални услуги, изготвяне на индивидуални оценки на потребностите и включването им в проекта;
  7. Закупуване на уеб базирана социална платформа със специализирани функции. Разработване на иновативна социална услуга – „Виртуален социален асистент“;
  8. Провеждане на 12 срещи - кръгли маси на тема: Професионално информиране и консултиране. Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на лица, полагащи грижи за хора с увреждания от семейството си;
  9. Обучение на икономически неактивни лица, полагащи грижи за зависими членове или хора с увреждания от семейството си.

Изпълнението на дейностите по проектаимат за цел подобряване качеството на живот и достъпа на услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хората с увреждания и икономически неактивните лица, които полагат грижи за хора с увреждания в семейството си в община Девин.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 390 601,78 лв., от които 332 011,51 лв. европейско и 58 590,27 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца.

 

 


 www.eufunds.bg

 Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01

 Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер