Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 25 Април 2017г. 11:05ч.

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

Oбщина Девин

на основание чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин”, Договор №BG05M9ОP001-2.005-0087-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”

ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на длъжности: Ръководител, Социален работник, Психолог и Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ КОМПЛЕКСНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“

В центъра ще се предоставя психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала, комплексна грижа за потребителите на услуги и мотивационна и психологическа подкрепа на лицата, полагащи грижи за хората с увреждания в семейството си. Услугите, които ще се предоставят от персонала на Центъра са следните:

 

          1. Интегрирани здравно- социални услуги за лица с увреждания и техните семейства, а именно Индивидуална психологическа подкрепа, Групова терапевтична работа (групова психотерапия), Терапевтично ателие - игрови занимания за хора с увреждания, семейни консултации и др.;

         2. Услугите „Социален асистент“ и „Личен асистент“- ще бъдат назначени 10 лица на длъжност „Социален асистент“ и 10 лица на длъжност „Личен асистент“;

3. Административни и информационни услуги в общността, която включва предоставяне на информация по различни въпроси на лицата с увреждания и техните семейства, съдействие при попълване и оформяне на документи при кандидатстване за социално подпомагане, окомплектоване на документи и представянето им пред съответната институция и др.;

4. Социална услуга – „Виртуален социален асистент“- специализирана уеб базирана платформа за хора с увреждания и възрастни в риск.

ІІ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Ръководител на „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“

 

1.1.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Оганизира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на Центъра така, че да осигури качество на живот, което гарантира пълноценното физическо развитие и социално включване на всеки потребител, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа;
 • Познава и прилага нормативната уредба в сферата на предлаганите в Центъра социални услуги;
 • Участва в изготвянето на Оценките на потребностите на кандидатите за потребители;
 • Изготвя график за предоставяне на услугите в Центъра и график за провеждане на супервизия на персонала на центъра;
 • Познава подробно всички дейности, свързани със социалните  услугите предоставяни в Центъра и ги прилага в работата си;
 • Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на потребителите и техните семейства;
 • Контролира  и координира  предоставянето на грижи за  потребителите на услугите;
 • Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси" 2014-2020.
 • Участва при провеждане на екипни срещи.
 • Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

 

1.2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Висше образование - минимум завършена образователна степен „бакалавър" в областта на хуманитарните науки.
 • Професионален опит - не е необходим. Опит в областта на  социални дейности е предимство.
 • Опит при изпълнение на проекти - предимство.

1.3. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 • Опит при работа в екип.

 

2. Социален работник в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“

 

2.1. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 

 • Познава и прилага нормативната уредба в сферата на предлаганите в Центъра социални услуги;
 • Участва в изготвянето на Оценките на потребностите на кандидатите за потребители;
 • Изготвя и поддържа цялостно потребителско досие, регистър;
 • Отговаря за организиране, съхранение, администриране и архивиране на документацията;
 • Осъществява услугата „Админстративни и информационни услуги в общността“;
 • Организира и провежда игрови занимания за хора с увреждания- Терапевтично ателие;
 • Извършва ежемесечен мониторинг на социалните услуги;
 • Изготвя индивидуални планове за предоставяне на социалните услуги;
 • Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

 

2.2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Висше образование – минимум завършена образователна степен „бакалавър“ в областта на хуманитарните науки.
 • Професионален опит - не е необходим. Опит в областта на  социални дейности е предимство.
 • Опит при изпълнение на проекти - предимство.

2.3. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 • Опит при работа в екип.

3. Психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“

3.1. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Познава и прилага нормативната уредба в сферата на предлаганите в Центъра социални услуги;
 • Проучва индивидуалните психологически особености, потребности на потребителите и техните семейства;
 • Оказва психологическа подкрепа и/или консултиране на персонала на Центъра, с цeл по-качествено предоставяне на услугите на потребителите;
 • Оказва индивидуална психологическа подкрепа на потребителите на услугите и техните семейства. Провежда групова терапевтична работа (групова психотерапия) и семейна консултация.
 • Провежда игрови занимания за хора с увреждания- Терапевтично ателие;
 • Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

3.2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Висше образование - минимум завършена образователна степен „бакалавър", специалност „Психология".
 • Професионален опит - не е необходим. Опит в областта на  социални дейности е предимство.
 • Опит при изпълнение на проекти - предимство.

3.3. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 • Опит при работа в екип.

4. Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“

 • Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността;
 • Осъществява медицински прегледи на клиентите и следи общото им здравословно състояние;
 • Дава първа помощ и оказва до медицинска помощ при необходимост;
 • Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;
 • Води необходимата документация и отчетност;
 • Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Центъра
 • Поддържа връзка с личния лекар на потребителя;
 • Предоставя съвети за хигиена и хранене;
 • Консултира за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти;
 • Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс, телесна температура);
 • Оказва съдействие и помощ при подготовка на нужните документи за явяване пред ТЕЛК, при настаняване и/или изписване от болница;
 • Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

4.1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Висше образование - минимум завършена образователна степен „професионален бакалавър", специалност „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер” и други асоциирани медицински специалности.
 • Професионален опит - не е необходим. Опит в областта на  социални дейности е предимство.
 • Опит при изпълнение на проекти - предимство.

4.2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 • Опит при работа в екип.

Длъжностите се заемат чрез сключване на трудов договор по с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Ръководителят и социалния работник на Центъра ще бъде назначен на 8 /осем/ часов работен ден, а психологът и медицинската сестра на 4/четири/ часов работен ден.

Възнаграждението по трудовите договори се осигурява проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин”, Договор №BG05M9ОP001-2.005-0087-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”.

 

ІІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 

 • Писмено заявление за кандидатстване
 • Автобиография по образец. - Приложение 1
 • Декларация по образец. - Приложение 2
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда. – Приложение 3
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Заявлението за кандидатстване, Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3 може да изтеглите от тук - изтегли.

2. Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в офиса на проекта – стая № 7, етаж 3, Общинска администрация – гр.Девин, ул. „Дружба” № 1 до 17.00 ч. на 25.05.2017 г.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

3. Всяко постъпило заявление за участие в конкурс в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Девин.

4. Конкурсът  протича в два етапа:

 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
 • Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

До по - нататъшно участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Девин на адрес http://www.devin.bg и на информационното табло в сградата на община Девин.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на съответната длъжност.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

 


 www.eufunds.bg

 Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01

 Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер