Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

Община Девин в качеството си на бенефициент по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и

„Социален асистент“

 

I. Необходими документи за лица, желаещи да ползват услугата „Личен асистент” и „Социален асистент“:

 • Заявление по образец и Информация за потребителя, които могат да бъдат получени на място в Общинска администрация Девин, ет.3, стая №7 или изтеглени от електронната страница на Община Девин.
 • Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • Документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка) - в случай, че кандидатът е дете или е поставен под пълно или частично запрещение;
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК; протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие) - в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
 • Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие) - в случай, че е приложимо.
 • Пълномощно (в свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата –когато не се подава лично

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица, въз основа на която ще се извърши подбор на най-нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите ще се извърши в дома им.

 

II.   За заемане на длъжност "Личен асистент" или "Социален асистент“, могат да кандидатстват безработни или неактивни лица в трудоспособна възраст. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите са:

 • Заявление по образец, което може да бъде получено на място в Общинска администрация Девин, ет.3, стая №7 или изтеглено от електронната страница на община Девин;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Документ за придобита образователна степен (копие);
 • Служебна бележка, удостоверяваща регистрация в Дирекция „Бюро по труда“;
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • Удостоверение за преминато обучение по Домашен помощник/Домашен санитар/Личен асистент/Социален асистент, по други проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"; по национални програми и проекти, изпълнявани от структурите на Агенция по заетостта; от социална услуга в общността, предоставяща обучение, като делегирана от държавата дейност; по националните програми "Асистенти на хора с увреждания" и "Социални услуги в семейна среда"- копие (ако е приложимо).

         След подаване и разглеждане на заявленията за кандидатстване за работа на длъжност "Личен асистент" и "Социален асистент" по проекта с допустимите кандидати ще бъде проведено събеседване и извършено оценяване и класиране. Мястото и графикът за провеждане интервютата ще бъдат обявени на информационното табло на Община Девин, както и на електронната страница на Община Девин.

Лицата, които кандидатстват за заемане на длъжност „Социален асистент“ е необходимо да имат завършено минимум средно образование, а кандидатите за „Лични асистенти“ – завършено начално образование.

Длъжностите се заемат чрез сключване на трудов договор по с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Одобрените лица ще бъдат назначени на 8 /осем/ часов работен ден.

Възнаграждението по трудовите договори се осигурява проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин”, Договор №BG05M9ОP001-2.005-0087-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”.

Документи ще се приемат от 02.05.2017г. до 18.05.2017г., всеки работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч., на адрес гр.Девин, ул. „Дружба“№1, ет.3, ст. №7.

 


 www.eufunds.bg

 Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01

 Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер