Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Процедура за възлагане на маркиране на насаждения и дървета за сеч, включително на временни извозни пътища и/или технологични просеки, необходими за усвояването на дървесината, както и изготвяне на карнет-описи и сортиментни ведомости.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 05 Май 2017г. 11:28ч.

На основание чл. 3, ал.1,т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти се открива процедура за възлагане на маркиране на насаждения и дървета за сеч, включително на временни извозни пътища и/или технологични просеки, необходими за усвояването на дървесината, както и изготвяне на карнет-описи и сортиментни ведомости за маркираните насаждения и технологични планове,чрез Открит конкурс, в обект № 1701,по утвърдения от РДГ-Смолян Горскостопански план за Община Девин, за общински горски територии

 

Заповед и документация за участие - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер