Начало КОНТАКТИ Телефонен указател
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ДЕВИН

ТЕЛ. КОД:03041, ЦЕНТРАЛА: ТЕЛ.:21 74, ФАКС: 26 61

Етаж/стая

Вътр. пост

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

Тел.№ директен

/стационарен/

ІІІ/1

22

КМЕТ

Здравко иванов

030412437

ІІІ/3

33

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

НИКОЛАЙ ЮРУКОВ

030415908

ІІ/10

40

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ 

ДИЯНА ЧАУШЕВА

030415912

ІІІ/4

45

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА
ЕЛКА СТАНЧЕВА

030412769

ІІ/16

31

ГЛ.АРХИТЕКТ

арх.МАРИАНА ПЕРФАНОВА

030415906

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

 

ІІІ/5

49

НАЧАЛНИК  НА ОТДЕЛ

МИТКА ВЪЛЧИНОВА

030412655 

ІІІ/1

21

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА”

РАДОСТ НАСТАНЛИЕВА

030412437

І/Фронт

23

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ДЕЛОВОДСТВО И АО”

СТ.СПЕЦИАЛИСТ „ДЕЛОВОДСТВО И АО”

МАРИЯНА КИРОВА

КАТЯ ПОПОВА

030412174

І/2

34

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ГРАО”

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И КАСОВИ ПРИХОДИ"

ЮЛИЯ ХАДЖИЕВА

АЛБЕНА БОМБАШИРОВА

030412098

ІІ/2

24

МЛ.ЕКСПЕРТ „КАНЦЕЛАРИЯ на ОбС”

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „КАНЦЕЛАРИЯ на ОбС”

СЛАВКА ЧАВДАРОВА

ЛЮДМИЛА ГЛУХОВА

030412018

ІІІ/6

46

МЛ.ЕКСПЕРТ „АРХИВАР”

ГЕРГАНА БАЙРАКТАРОВА

030415913

   

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ АО, КВ. НАСТАН

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ АО, КВ. НАСТАН

АСЯ СТЕФАНОВА

РОМАН ЧАВДАРОВ

0879221593

ОТДЕЛ „Правно обслужване

ІІ/3

30

НАЧАЛНИК

НАДЕЖДА РИЗОВА

030415905

ІІ/15

32

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

ИЛИЯНА СОЛАКОВА

030415907

ІІ/5 39 ЮРИСКОНСУЛТ НИКОЛИНА ЖАЙГАРОВА 030415911

ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ІІІ/11

50

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

ЗАХАРИНКА ШАПКОВА

030414157

ІІІ/7

47

ГЛ.ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ПЗ”

МЛ.ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

ДИМИТЪР ЯНКОВ

ФАТМЕ КЪРТЪЛОВА

030415917

ІІІ/6

46

СТ.СПЕЦИАЛИСТ „БЮДЖЕТ И ТРЗ”

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА-МИХАЙЛОВА

030415913

ІІІ/8

28

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ

МИСЛИ КЪРТЪЛОВА

НАТАША МАДЖАРОВА

ДАРИНА ДИМИТРОВА

030413967

ІІІ/12

44

ИЗПЪЛНИТЕЛ - КАСИЕР

СТАНИМИРА ДАСКАЛОВА

030415915

ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ. ТУРИЗЪМ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

ІІ/8

37

НАЧАЛНИКНА ОТДЕЛ

КАПКА БЕШЕВА

030413625

ІІ/7

38

МЛ.ЕКСПЕРТ „проекти и програми”

ГЛ.ЕКСПЕРТ „проекти и програми”

МЛ.ЕКСПЕРТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, социални И МЛАДЕЖКИ д-ти, СПОРТ”

КРЪСТИНА ГАДЖАКОВА

 

МАРГАРИТА ГОРАНОВА

 

 

030413625

ІІ/4

25

Главен специалист „ОБРАЗОВАНИЕ"

БРИГИТА ЕВТИМОВА

030415901

ІІ/4

25

ГЛ.ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА”

АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

030415901

ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИКОНОМИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

ІІ/16

31

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

инж.ДИМИТЪР КИСЬОВ

030415906

ІІ/12

43

МЛ.ЕКСПЕРТ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И ЕКОЛОГИЯ”

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ТОНМ"

 ДЖАМАЛ УРУКОВ

 

инж. СТОЯН РАХНЕВ

030412335

ІІ/13

29

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ТОНМ” и ТЕХН.СЕКРЕТАР на ЕС

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ТОНМ, ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР”

МАРИЯ СЕДЯНКОВА

 

 

СВЕТОСЛАВ ПУРТЕВ

030415904

ІІ/14

26

Ст.специалист „Деловодство и планопазене”

МАРИЯ ЛЮБЕНОВА

030415902

ІІ/15

32

СПЕЦИАЛИСТ „ТОНМ и НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО”

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ТОНМ

СИЛВАНА КАФЕДЖИЕВА

 

ДАНИЕЛА БАНКАТЕВА

030415907

ІІ/11

35

ГЛ.ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

МЛ.ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

 

 

ГАЛЯ БОЧУКОВА

030415909

ІІ/5

39

СПЕЦИАЛИСТ "ОБЩИНСКИ ГОРИ"

 

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „Селско стопанство и земеползване”

СТАНИСЛАВ КАБАДАИЕВ

 

КРАСИМИР КАБАДОЗОВ

030415911

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, СИГУРНОСТ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ІІ/12

43

СПЕЦИАЛИСТ „ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ, ОМП, ПО, ОТ”

АНДРЕЙ ШАНОВ

030412335

 

 

МЛ.ЕКСПЕРТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА и ПРОТОКОЛ”

 

 

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

МДТ

 

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

АЛБЕНА МИХАЙЛОВА

030412421

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

ІІ/14

36 СЕКРЕТАР на МКБППМН ЛИЛИ ЧАУШЕВА 030412603

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

І/1

48

ДЕЖУРНИ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

ЖИВКО КАРАГЬОЗОВ,

ЮРИ ТОДОРОВ,

ПЕТЪР ПЕЛТЕКОВ, 

ИВАН ВАСИЛЕВ,

ЮРИ АЙВАСКИ

030412272

 

І/фронт офис

 

42

 

ЗА ГРАЖДАНИ

 

 

030415914

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер