Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по наредбата за ОВОС Обявяване на открит достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно намерение на "ВИДЕНИЦА - 2004" ЕООД
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 12 Май 2017г. 14:31ч.

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с депозирано в Община Девин инвестиционно предложение на

„ВИДЕНИЦА – 2004” ЕООД 

 

О Б Я В Я В А М Е:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г. за внесено уведомление за инвестиционно намерение: „Почистване чрез изземване на натрупания твърд динамичен отток от принадлежащите земи на водохранилището към водовземането на р.Мугленска /Тенес дере/ за ВЕЦ „Девин” в землището на с.Гьоврен, община Девин, област Смолян с код по ЕКАТТЕ 18424, съгласно приложения картен материал”.

Информацията е на разположение на обществеността, в продължение на 14(четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 12.05.2017 г. – 25.05.2017 г., в сградата на Община Девин на ул. „Дружба” № 1, ІІ етаж, стая 12, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Лице за контакти: г-жа Златка Устабашиева – главен експерт „Зелена система и Екология” в отдел „УТИОС”, тел. 03041/23-35.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер