Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 26 Май 2017г. 08:35ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 31.05.2017 година /сряда/ от 16.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния          

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 84 от 28.04.2017 г. относно: Приемане на Наредба за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 85 от 28.04.2017 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 86 от 28.04.2017 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 87 от 28.04.2017 г. относно: Допълнение на Решение №50/31.03.2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 88 от 10.05.2017 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин.

Докладва: Руси Чаушев

Председател ОбС - Девин

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 89 от 11.05.2017 г. относно: Предоставяне за управление общински движими вещи.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 90 от 16.05.2017 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

Докладва: Владимир Митев

Председател на ПК „ЗСПЕ”

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 91 от 19.05.2017 г. относно: Определяне статута на сграда общинска собственост и включване в списъка на общинските жилища.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 92 от 19.05.2017 г. относно: Предоставяне на общински имот за управление.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 93 от 19.05.2017 г. относно: Актуализация на бюджета на община Девин за 2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 94 от 19.05.2017 г. относно: Актуализация на бюджета на община Девин за 2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 95 от 22.05.2017 г. относно: Вземане на решение за одобряване запис на заповед от община Девин в полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по административен договор №BG05M9OP001-2.005-0087-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”, проект „Подкрепа за уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 96 от 23.05.2017 г. относно: Ограничено вещно право.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

 

Изготвил: Емилия Радкова

Младши експерт К ОбС- Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер