Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 29.06.2017 година /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 98 от 06.06.2017 г. относно: Управление на общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 99 от 06.06.2017 г. относно: Отдаване под наем на общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 100 от 06.06.2017 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 101 от 16.06.2017 г. относно: Приемане на Актуализиран план за финансово оздравяване на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 102 от 16.06.2017 г. относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект „Реконструкция и ремонт на горски автомобилен път в местност „Маркова колиба - Бойдалъка””, землище с. Гьоврен, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 103 от 16.06.2017 г. относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект „Направа на нов горски автомобилен път в местност „Кожарско дере””, землище с. Триград, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 104 от 19.06.2017 г. относно: Разглеждане на Годишен финансов отчет на МБАЛ „Девин” ЕАД за 2016 г.

Докладва: Руси Чаушев

Председател ОбС - Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 105 от 19.06.2017 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 81 от 31.05.2017 г. по Протокол № 8 на ОбС - Девин.

Докладва: Руси Чаушев

Председател ОбС - Девин

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 106 от 19.06.2017 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 88 от 31.05.2017 г. по Протокол № 8 на ОбС - Девин.

Докладва: Руси Чаушев

Председател ОбС - Девин

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 107 от 19.06.2017 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 92 от 31.05.2017 г. по Протокол № 8 на ОбС - Девин.

Докладва: Руси Чаушев

Председател ОбС – Девин

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 108 от 21.06.2017 г. относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 037004 в местност „Банята” в землището на с. Михалково.

Докладва: Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 109 от 21.06.2017 г. относно: Разглеждане на задание и издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 20465.161.12 в местност „Вадата”, землище град Девин, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Емилия Радкова

Младши експерт К ОбС- Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер