Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходПокана за заседание на 07.12.2009 година PDF Печат Е-поща

 

П О К А Н А

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 07.12.2009 година /понеделник/ от 13.00 часа  в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1. Докладна записка с вх.№634 от 23.11.2009 година, относно: Участник, спечелил конкурса за изпълнителен директор на МБАЛ – ДЕВИН ЕАД.

Докладва: инж. Венцислав Кехайов

– председател на комисията за избор на Изпълнителен директор на „МБАЛ – ДЕВИН” ЕАД

 

2. Докладна записка с вх.№650 от 24.11.2009 година, относно: Продажба дяловете на Община Девин в „Девин – Москва” ООД, гр. Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

3. Докладна записка с вх. № 696 от 01.12.2009 година , относно: Продажба на дружествените дялове на Община Девин в „Спа Хотел Персенк – Девин” ООД, гр. Пловдив и в „Девинстрой – 2006” ООД, гр. Пловдив.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

4. Докладна записка с вх.№621 от 18.11.2009 година, относно: Закриване на кметство с. Жребово.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

5. Докладна записка с вх.№630 от 05.11.2009 година, относно: Даване на съгласие за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ „BG051PO001-4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

6. Докладна записка с вх.№395 от 30.07.2009 година, относно: Разпореждане с общински имот.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

7. Докладна записка с вх.№635 от 10.11.2009 година, относно: Разпореждане с общински имоти.

Докладва: Кмета на Община Девин

8. Докладна записка с вх.№392 от 28.07.2009 година, относно: Предложение за промяна на ПУП – План за улична регулация на участък от ул. „Техеран”, гр. Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

9. Докладна записка с вх.№545 от 05.11.2009 година, относно: Предложение за промяна на ПУП – План за улична регулация на участък от ул. „Рожен”, гр. Девин, кв. Настан.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

10. Докладна записка с вх.№615 от 02.11.2009 година, относно: Предложение за промяна на ПУП – План за улична регулация на участък от ул. „Гордьо Войвода”, гр. Девин.

Докладва: Председателя на

ПК „ОРСОБДПРГПМЖ” –

Невен Шотаров

 

11. Докладна записка с вх.№663 от 26.11.2009 година, относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Докладва: Председателят на

Общински съвет – Девин

 

12. Докладна записка с вх.№694 от 30.11.2009 година, относно: Одобряване на участник спечелил търга за общински имот с. Осиково.

Докладва: Председателят на

Общински съвет – Девин

 

13. Докладна записка с вх.№430 от 12.08.2009 година, относно: Съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински недвижим имот.

Докладва: Зам.-кмет на Община Девин – инж. Пламен Балталийски

 

14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

                                                                                                            /инж. Карамфил Каров /

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер