Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходПокана за заседание на 23.12.2009 година PDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет - Девин на 23.12.2009 година /сряда/ от 09.00 часа в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния

ДНЕВЕН    РЕД:

1.     Преразглеждане на Решение №120 от 10.11.2009 година.

Докладва: Председателя на ОбС - Девин

2.     Преразглеждане на Решение №122 от 10.11.2009 година.

Докладва: Председателя на ОбС - Девин

3.     Докладна записка с вх.№673 от 27.11.2009 година, относно: Привличане на външно възмездно финансиране /дългосрочен кредит/ за финансиране на разходи, свързани с осъществяване дейностите по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет по Програма за развитие на селските райони до възстановяването им от фонда.

Докладва: Кмета на Община Девин

4.     Докладна записка с вх.№711 от 03.12.2009 година, относно: Промяна в План сметката за приходите и разходите по фонд „Приватизация" за 2009 година.

Докладва: Кмета на Община Девин

5.     Докладна записка с вх.№737 от 12.08.2009 година, относно: Даване на съгласие за изразходване на средства от продажба на дялове, акции и съучастия.

Докладва: Кмета на Община Девин

6.     Докладна записка с вх.№733 от 11.12.2009 година, относно: Даване на съгласие за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ ВО051РО001 -5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент и „Домашен помощник" - фаза 3".

Докладва: Кмета на Община Девин

7.     Докладна записка с вх. №654 от 13.11.2009 година , относно: Разрешение за разпореждане с недвижими имоти собственост на „МБАЛ ДЕВИН" ЕАД, гр. Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин

8.     Докладна записка с вх.№717 от 04.12.2009 година, относно: Включване в годишната програма, приемане на оценки и обявяване начина за продажба на общински обекти.

Докладва: Кмета на Община Девин

9.     Докладна записка с вх.№655 от 25.11.2009 година, относно: Предложение за промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ II, кв.35 по ПУП на с. Гьоврен.

Докладва: Кмета на Община Девин

10.                               Докладна записка с вх.№653 от 25.11.2009 година, относно: Предложение за промяна на ПУП - ПР между УПИ X, УПИ XI, УПИ XII и УПИ XVIII и предназначението на УПИ XVIII, кв. 66 по ПУП на гр. Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин

11.                        Докладна записка с вх.№651 от 24.11.2009 година, относно: Съгласие за приемане изменение на ПУП - ПРЗ с. Триград.

Докладва: Кмета на Община Девин

12.                        Докладна записка с вх.№738 от 11.12.2009 година, относно: Приемане на План сметка за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, извозване, почистване на територии за обществено ползване и поддържане на ТБО" за 2010 година.

Докладва: Кмета на Община Девин

13.                        Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер