Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

П О К А Н А

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 19.02.2010 година /петък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1. Полагане на клетва от общински съветник.

Докладва: Председателят на Общински съвет – Девин

 

2. Преразглеждане на Решение №143-А от 30.12.2009 г. по Протокол №19.

Докладва: Председателят на Общински съвет – Девин

 

3. Преразглеждане на Решение №145 от 30.12.2009 г. по Протокол №19.

Докладва: Председателят на Общински съвет – Девин

 

4. Преразглеждане на Решение №133 от 07.12.2009 г. по Протокол №17.

Докладва: Председателят на Общински съвет – Девин

 

5. Предложение с вх. №91 от 12.02.2010 г., относно: Отчет на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.07.2009 г. до 31.12.2009 г.

Докладва: Председателят на Общински съвет – Девин

 

6. Предложение с вх. №92 от 12.02.2010 г., относно: Приемане План за заседанията на Общински съвет – Девин за първото полугодие на 2010 година.

Докладва: Председателят на Общински съвет – Девин

 

7. Докладна записка с вх.№87 от 12.02.2010 година, относно: Приемане отчета за изпълнението на План сметката за фонд „Приватизация” през 2009 г. и приемане на План сметката за фонд „Приватизация” през 2010 г.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

8. Докладна записка с вх.№80 от 09.02.2010 година, относно: Приемане отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението и по видове и категории за 2009 година.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

9. Докладна записка с вх.№81 от 09.02.2010 година, относно: Приемане програма за разпореждане и управление на общинска собственост.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

10. Докладна записка с вх.№86 от 12.02.2010 година, относно: Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2009 г.

Докладва: Кмета на Община Девин

 

11. Докладна записка с вх.№68 от 29.01.2010 година, относно: Промяна на тарифата за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от Община Девин към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин.

          Докладва: инж. Теодора Тодорова – общински съветник

 

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

                                                                                                            /инж. Карамфил Каров /

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер