Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Обявления Становище-декларация на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДЕВИН във връзка с изработването на ОБЛАСТНА ЗДРАВНА КАРТА
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

До Министър – председателя на Република България

До Министъра на Здравеопазването

До Председателя на комисията по Здравеопазване към Народното Събрание

До Председателя на комисията за изработване на Областна Здравна Карта – Област Смолян

До Директора на Национална Здравноосигурителна Каса

До Председателя на Регионалната колегия на БЛС – гр. Смолян

 

С Т А Н О В И Щ Е  -  Д  Е К Л А Р А Ц И Я

от Общински съвет – град Девин

Във връзка с изработването на Областна Здравна Карта – Област Смолян, Общински съвет – Девин, като орган на местната власт, на свое заседание, състояло се на 24.06.2010 г. прие Становище – Декларация, с която се  обявява категорично против преструктурирането на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в лечебно заведение за долекуване, като излагаме нашата позиция:

1.      Настояваме за запазването на специфичния статут и функциите на Многопрофилна болница за активно лечение - Девин, имайки предвид, че тя обслужва и винаги ще обслужва населението на три Общини в един труден граничен район.

2.      Критериите за определяне компетентността на болничните структури, предложени в Методиката на изготвянето на Областната Здравна Карта не могат и не трябва да бъдат прилагани с еквивалентни показатели в неравнопоставени общини.

3.      Предвид пътните инфраструктурни условия, специфични и трудни за зимния период, които затрудняват достъпа до здравни заведения в други области, е крайно наложително запазването на Многопрофилна болница за активно лечение, притежаваща  модерна медицинска апаратура, кадрови и технически ресурс, ясна антикризисна стратегия за просперитета на болницата като такава, отговаряща на критерии.

4.      Реформата на регионален принцип трябва изключително да се съобразява с демографския фактор и социалния  момент, касаеща трите общини Девин, Доспат и Борино с население над 35 000 жители, които ще бъдат принудени да потърсят адекватна медицинска помощ на разстояния до 150 км., при лоша пътна инфраструктура. Посочените в методиката, изработена от Министерството на Здравеопазването – минимални критерии за нива на компетентност на структурите, непозволяващи игнорирането на нито един от тях, са ограничаващи и неотчитащи спецификата на нуждите на населението в общините Девин, Доспат и Борино.

5.      Лечебните заведения в граничните общини, каквото е „МБАЛ ДЕВИН”, би следвало да бъдат обособени като самостоятелни лечебни заведения със специален статут „Болница в гранични и трудно достъпни общини”.

6.      Не на последно място визираме и тенденциите на района да се развива в областта на балнеологията и туризма, игнорирането на Многопрофилна болница за активно лечение като гранична болница със специфичен статут, би довело до липсата на адекватно здравеопазване и висококвалифициран медицински персонал, който е наличен в настоящия момент.

 

 

В резултат на гореизложеното изразяваме категорично несъгласие с Методиката на  МЗ и Проекта на Областна Здравна Карта, защото това ще доведе до лишаване на жителите от общините: Девин, Борино и Доспат от навременна и висококвалифицирана болнична помощ. Настояваме нашето Становище - Декларация да намери отражение в окончателния вариант на Областната Здравна Карта - като МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДЕВИН, да запази своята цялост по отношение на съществуващи отделения, леглова база и специалисти, да доразвие капацитета си в сферата на здравеопазването.

            С настоящата декларация Общински съвет – Девин изразява и категоричната позиция на местната общественост и населението на трите общини за запазване на статута на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД.

            В случай, че Областна Здравна Карта не се съобрази с тази позиция, обществеността ще инициира граждански инициативи в защита на конституционните си права и запазването на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДЕВИН.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер