Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отчуждаване на частни имоти Отчуждаване на частни имоти за изграждане на гробищен парк "ОРЕШКОВО"
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Отчуждаване на частни имоти за изграждане на гробищен парк "ОРЕШКОВО" PDF Печат Е-поща

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

За предстоящо отчуждаване на  имоти частна собственост за изграждане на гробищен парк ”Орешково”, гр.Девин .

На основание чл.25, ал.1 от ЗОС

У В Е Д О М Я В А М

Собствениците на поземлен имот с кадастрален  номер № 20465.179.23, пасище мера ,  Х-та категория при неполвни условия, м. Орешково, зем.гр.Девин, с площ  0.350 дка., собственост на н-ци на Лазар Калинов Владев с размер на дължимото обезщетение  525лв./петстотин двадесет и пет  лева/ попадащ в реализацията на приетия ПУП ПРЗ за гробищен парк „Орешково”, гр.Девин одобрен с решение № 140/22.12.2010г. на общински съвет Девин, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на имотите съгласно глава ІІІ-та от ЗОС за задоволяване на неотложна общинска нужда, която неможе да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал.1 от ЗОС/ .

 

 

 

 

                                     КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

                                                        /инж.ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ/

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

За предстоящо отчуждаване на  имоти частна собственост за изграждане на гробищен парк ”Орешково”, гр.Девин .

На основание чл.25, ал.1 от ЗОС

У В Е Д О М Я В А М

Собствениците на поземлени имоти с кадастрални  номера както следва:

-                    имот с кадастрален № 20465.179.7, нива,  Х-та категория при неполвни условия, м.Устово, зем.гр.Девин, с площ  2.734 дка., собственост на н-ци на Лазар Калинов Владев с размер на дължимото обезщетение 4100лв./четири хиляди и сто лева/

-                    имот с кадастрален № 20465.179.14, ливада,  Х-та категория при неполвни условия, м.Устово, зем.гр.Девин, с площ  3.568 дка., собственост на н-ци на Ангел Василев Бочуков с размер на дължимото обезщетение 5350лв./пет хиляди триста и петдесет лева/

попадащи в реализацията на приетия ПУП ПРЗ за гробищен парк „Орешково”, гр.Девин одобрен с решение № 140/22.12.2010г. на общински съвет Девин, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на имотите съгласно глава ІІІ-та от ЗОС за задоволяване на неотложна общинска нужда, която неможе да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал.1 от ЗОС/ .

 

 

 

 

                                     КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

                                                        /инж.ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ/

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

         Във връзка с издадена заповед № РД-09-285/01.09.2011г. на  кмета на община Девин за отчуждаване на: 

 

1.имот с кадастрален № 20465.179.7, нива,  Х-та категория при неполивни условия, м.Устово, зем.гр.Девин, с площ  2.734 дка., собственост на н-ци на Лазар Калинов Владев с размер на дължимото обезщетение 4100 лв./четири хиляди и сто лева/. 

2.имот с кадастрален № 20465.179.14, ливада,  Х-та категория при неполивни условия, м.Устово, зем.гр.Девин, с площ  3.568 дка., собственост на н-ци на Ангел Василев Бочуков с размер на дължимото обезщетение 5350 лв./пет хиляди триста и петдесет лева/.

за изграждане на гробищен парк „Орешково”, гр.Девин съгласно приет ПУП - ПРЗ с решение №140/22.12.2010 г. на общински съвет Девин

 

         Община Девин УВЕДОМЯВА собствениците,  че обезщетенията  ще се изплащат по банков път, чрез Асет банк, клон Смолян, офис Девин след 20.09.2011г. при представяне на банкова сметка от наследниците.

 

 

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:……………..

                                                              / инж.ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ /

 

КрБ/КрБ

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер