Начало ОБЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ 2011 Покана за сформиране на комисия по чл.242,ал.7 от Изборния кодекс
Банер

Последни публикации

Покана за сформиране на комисия по чл.242,ал.7 от Изборния кодекс PDF Печат Е-поща

 

                                                                                                                ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКОТО

РЪКОВОДСТВО

НА…………………..

 

 

 

Уважаеми г-н/г-жо/ Председател, 

         

На основание Решение №861-ПВР/МИ/20.09.2011 г. на Централната избирателна комисия и  във връзка с произвеждането на насрочените на 23.10.2011г. избори за президент и вицепрезидент и избори за общински съветници и кметове, Ви каня на 03.10.2011 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Девин, ул.”Дружба”№1, да присъствувате и вземете участие при провеждането на консултации за определянето на поименния състав  на комисията по чл.242, ал.7 от Изборния кодекс , както и да предложите лице, което ще замести члена на тази комисия, когато последния  е  в трайна невъзможност да изпълнява функциите си.

 

При провеждането на консултациите е необходимо да представите:

                                                                                                                                             

1. Предложение  за член  на комисията , както и   резервен такъв . Предложението следва да бъде в писмен вид и да съдържа: - трите имена на предложеното лице, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии, която го предлага, телефон за връзка. Предложеното лице както лицето , което ще го замести когато последното е в трайна невъзможност да изпълнява функциите си, следва да отговарят на изискванията на чл.16, ал.3 от Изборния кодекс .                

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица.

3.Пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите ще участвуват упълномощени лица.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: -примерен образец на предложение в електронен вид       

 

                          

ВрИД   КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН……………….

/АНТОНИЙ МОЛЛОВ/ 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер