Начало ОБЯВЛЕНИЯ ИЗБОРИ 2011 Заповед за забрана за продажба на алкохол
Банер

Последни публикации

Заповед за забрана за продажба на алкохол PDF Печат Е-поща

                                                                                                                                                                                     О Б Щ И Н А  Д Е В И Н

 

З А П О В Е Д

 

№……………

 

гр.Девин ………..2011г.

 

 Във връзка с произвеждането на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и избори за общински съветници и кметове насрочен за 30.10.2011г.и във връзка с чл.13,ал.1 от Изборния кодекс,на основание  чл.44,ал.1т.4 и 8 и ал.2 от ЗМСМА

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Възлагам на Началника на РУ “Полиция” – Девин да организира опазването на обществения ред и да осигури нормална обстановка по време на  предизборната кампания и изборния ден.

2.Забранявам продажбата на спиртни напитки от магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места за периода от 20:00ч. на 29.10.2011г.до 22:00ч.на 30.10.2011г.

3.Забранявам провеждането на масови прояви, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред в предизборния и изборен ден.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на община Девин.

Препис от заповедта  да се връчи на председателя на ОИК – Девин , областен управител на обл.Смолян и  председателя на ОбС – Девин за сведение,а на  кметовете и кметските  наместници на населените места в общината и  н-к РУ”Полиция” – Девин за сведение и изпълнение.

 

 

 

ВК/ВК                          ВрИД  КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:………………........

                                                                                              /АНТОНИЙ МОЛЛОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер