Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Наредби Наредба №3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Девин, 2011 г.

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл.1. С тази Наредба се уреждат условията и редът за: 
 1. Установяване жилищните нужди на кандидатите за настаняване в общинско жилище. 
 2. Настаняване под наем в общински жилища по чл.42, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост 
 3. Настаняване във ведомствени жилища на общината по чл. 45а, ал.2 от Закона за общинската собственост. 
 4. Настаняване в резервни жилища по чл.45, ал.1  от Закона за общинската собственост. 
 5. Продажба на общинските жилища. 

 Чл.2. (1) Кметът на Община Девин организира, ръководи и контролира прилагането на тази наредба, в съответствие с разпоредбите на ЗОС и решенията на Общинския съвет.
(2) Ежегодно, в срок до 31 март, с решение на Общински съвет-Девин, по предложение на Кмета на Община Девин се приема списък, в който се определят броя, вида и местонахождението на жилищата във всяка от групите по чл.42, ал.1 от ЗОС.

ГЛАВА  ВТОРА
УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

 Чл.3. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл.42, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост имат граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:
 1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване; 
 2. не притежават жилищен или вилен парцел в района на населеното място, в районите на населени места от 0, І и ІІ функционален тип; парцели в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км. от морската брегова ивица; 
 3. не са прехвърляли имоти по т.1 и т.2 на други лица в последните десет години с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел;
 4. не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства на стойност над 3000 лева, земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т.1 и т.2, фабрики, работилници, магазини, ателиета и складове за търговска и стопанска дейност;
 5. (изм. с Решение № 49 от 22.04.2010 г.) една четвърт от общия годишен доход на гражданите и техните семейства не може да покрие разхода за пазарната наемна цена за жилище от свободния пазар, съответстващо на нуждите му, съгласно нормите за жилищно задоволяване, определени в чл.15 от тази Наредба; с изключение на лицата с над 50% загубена работоспособност.
 6. имат адресна регистрация в населените места, където се намират общинските жилища за които кандидатстват повече от 5 години без прекъсване към момента на кандидатстване, с изключение на случаите по чл.43, т.3 от Закона за общинската собственост; 
 7. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по вина на кандидатите, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаване на жилището.
8. нямат данъчни и други задължения към Община Девин. 
(2) Обстоятелствата по чл.3, ал.1 т.1-5 и т.8 се установяват с удостоверение от Териториална данъчна дирекция –Смолян, Звено местни данъци и такси при Община Девин, за всички членове на семейството и молба-декларация по образец, по т.6 с удостоверение на настоящ адрес от служба “ГРАО” при Община Девин или Паспортна служба при РПУ-Девин, а по т.7 – от комисията по чл.6 от тази Наредба.

 Чл.4. (1) Лицата и семействата, които отговарят на условията по чл.3, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:
 1. граждани, които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения, собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността; 
 2. лица, завършващи домовете за деца, лишени от родителски права и сираци, завършващи оздравителни училища, родени в Община Девин. 
 3. живеещи в собствени жилищни помещения, негодни за обитаване - застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред; 
 4. семейства, живеещи въз основа на свободно договаряне; 
 5. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.15. 
(2) Заемането на помещенията по ал.1, т.3 е основание за еднократно установяване и степенуване на жилищната нужда на обитателите. Повторното им обитаване от други наематели не поражда права за ново определяне на жилищната нужда. 
(3) При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава предимство на:
1. самотни родители на непълнолетни деца; 
 2. семейства с две и повече непълнолетни деца;  
3. семейства, в които един от членовете е с над 50% загубена  работоспособност; 
 4. млади семейства; 
 5. семейства или лица, които са живели по-дълго време при тежки жилищни условия.

Чл.5. (1) В Община Девин се съставя и поддържа картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които отговарят на условията по чл.3 от настоящата Наредба. 
  (2) Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз основа на молба-декларация по образец, утвърдена от Кмета на общината, в която се посочват:
 1. трите имена, възрастта, настоящия адрес;
 2. жилищните условия, при които живее семейството към момента на представяне на молбата; вписват се данни за вида /жилищни, нежилищни помещения/, размера и собствеността на обитаваните помещения;
3. обстоятелствата по чл.3, ал.1, т.1 и т.2;
 4. извършени сделки с недвижими имоти по чл.3, ал.1, т.3;
 5. притежавано имущество по чл.3, ал.1, т.4;
 6. общ годишен доход на членовете на семейството за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем, земеделски земи под аренда и др.; 
 7. данни за предишни вписвания в картотеката.
(3) (нова, приета с Решение №21 от 30.03.2011 г.) Молбата – декларация следва да бъде придружена със следните документи:
1. Удостоверение за декларирани данни за всеки член на семейството.
2. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за всеки член на семейството.
3. Удостоверение по чл. 87 от ДОПК за липса на задължения към Община Девин  за всеки член на семейството.
4. Копие от адресна регистрация в населените места, където се намират общинските жилища от служба „ГРАО” при Общинска администрация – гр. Девин за всеки член на семейството.
5. Общият доход за 12 месеца за всеки член на семейството поотделно за предходната година /към датата на подаване на молбата- декларация/ или ако лицето е безработно – Служебна бележка за същият период от „Бюро по труда”– гр. Девин.
(4) (нова, приета с Решение №21 от 30.03.2011 г.) Документите по точка 1, 2, 3 и 4 от ал. 3 на чл. 5 се изискват от комисията служебно под формата на справки.
(5) (нова, приета с Решение №21 от 30.03.2011 г.) Не се включват в картотеката и в останалите проекто – списъци граждани, които не са представили документите по чл. 5, ал. 3 т. 5.
 Чл.6. (1) (изм. с Решение № 21от 30.03.2011 г.) Кметът на общината назначава комисия за установяване на жилищни нужди на нуждаещите се граждани и жилищно-спестовни вложители, в която се включват служители от Общинска администрация /технически специалисти, юристи, лекари и др./
(2) (изм. с Решение № 21от 30.03.2011 г.)  В срок от 10 декември до 31 декември гражданите подават молба-декларация придружена с необходимите документи. Документи подадени  извън срока не се разглеждат от комисията.
(3) (изм. с Решение № 21от 30.03.2011 г.) В срок до 10 януари комисията определя месечен (пазарен и нормиран) наем за 1 кв. м. жилищна площ за гр. Девин и населените места в общината и разглежда подадените молби-декларации, взема решение за включване или не включване на гражданите в картотеката и определя степента на жилищната нужда на отделните семейства /лицата/ по групи и подгрупи съгласно чл. 4. За жилищно-спестовните вложители комисията се произнася в 7-дневен срок от подаване на молбата. 
 (4) (изм. с Решение № 21от 30.03.2011 г.) Решението на комисията се съобщава на заинтересованите лица и се обжалва по реда на Административното процесуалния кодекс. 
 Чл.7. Гражданинът остава картотекиран като нуждаещ се от жилище и когато учи в друго населено място или извън страната.

 Чл.8. (1) Гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни при промяна на данните по чл.5, ал.2, т.1 и т.2  и на условията по чл.3, ал.1  да уведомят писмено в едномесечен срок съответната община чрез попълване на нова молба-декларация.
(2) Гражданите, които започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищноспестовни кооперации, уведомяват писмено общината в едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж.
 (3) При предоставяне на ведомствено жилище за настаняване на картотекиран гражданин или закупуване на такова от него, ведомството уведомява в едномесечен срок общината.

Чл.9. (1) (изм. с Решение № 21от 30.03.2011 г.) Не се включват в картотеката изваждат се от картотеката:
 1. придобилите имоти по чл.3, ал.1, т.1 и т.2;
 2. включените в строителството по чл.8, ал.2;
 3. настанените в жилище, което отговаря на нормите за жилищно задоволяване по чл.15;
 4. кандидати, които не са попълвали молба-декларация по чл.3 повече от 1 година;
 5. настанени в общински жилища, при които е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.3, ал.1, т. 3, т.4 и т.5 с изключение на лицата със загубена над 50 % работоспособност.
 (2) Гражданите, посочили неверни данни или не съобщили в молба-декларацията обстоятелствата, свързани с условията по чл.3, ал.1, чл.4, чл.5, ал.2, т.1, т.2 и т.6 и чл.8, ал.2, носят отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс и се изваждат от картотеката за срок от 5 години.
 (3) Изваждането от картотеката се извършва с решение на комисията по чл.6. Решението се съобщава и се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.
(4) (нова, приета с Решение № 49 от 22.04.2010 г.) Настанените граждани в общински жилища, които подлежат на изваждане при наличие на свободни жилища могат да останат да ползват жилищата при заплащане на свободен пазарен наем.
 Чл.10. Документите, подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват в общинската картотека до 5 години след изваждането им от картотеката.

 Чл.11. (1) Поредността по групи и подгрупи на картотекираните граждани се актуализира всяка година. Тя не се променя в течение на годината, освен при условията на чл.8, ал.1 и служебно от комисията по чл.6 с протокол. Комисията по чл.6 оставя без движение досиетата на картотекираните кандидати в предходни години, но не подали молба-декларация по чл.3, ал.1 през годината.
 (2) (изм. с Решение № 21от 30.03.2011 г. Въз основа на определената към 10 януари поредност по групи и подгрупи, броя и вида на жилищата, които ще се разпределят през годината, комисията по чл.6 изготвя проект на годишен списък на гражданите, които ще бъдат настанени под наем.
 (3)  При изготвяне на списъка по ал.2 се вземат предвид броят и видът на новоизградените общински жилища, на тези, които се очаква да бъдат освободени през годината, и на придобитите по силата на сключени договори и на други правни сделки.
(4) (изм. с Решение № 21от 30.03.2011 г. До 20 януари комисията обявява на информационното табло на входа на Община Девин и на интернет страницата на общината следните проекто – списъци:
1. Проекто – списък на постъпили молби – декларации на граждани, одобрени за настаняване.
2. Проекто – списък на лицата настанени в общински жилища и отговарящи на условията по чл. 3 от Наредбата.
3. Проекто – списък на лицата при които са налице остри социални и здравословни проблеми, както и такива на които жилищата са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване, освидетелствани по съответния ред за настаняване в резервни жилища.
В 14-дневен срок от обявяването им гражданите могат да правят възражения по списъците.
(5) (нова, приета с Решение № 21 от 30.03.2011 г.) Лицата, които не са включени в проекто-списъка по т.2 на чл.11, ал.4, губят право да използват и кандидатстват за общински жилища, в рамките на текущата година
(6) (изм. с Решение № 49 от 22.04.2010 г.) (предишна ал. 5 изм. с Ршение №21 от 30.03.2011 г.) Постъпилите възражения се разглеждат в двуседмичен срок от Кмета на общината. След този срок списъците се утвърждава от Кмета и по същия се извършва настаняването в свободните общински жилища по чл.42, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост. Заповедта за утвърждаване на списъка се съобщава и обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.
 Чл.12. (1) Когато на територия на общината няма граждани, отговарящи на условията по чл.3, свободните наемни жилища могат да се отдават под наем чрез провеждане на търг или конкурс по реда на Наредба № 2 на Община Девин, след решение на Общинския съвет.
 (2) Началната тръжна цена и срока на договора за наем се определят с решението на Общинския съвет по ал.1.
(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса Кметът на общината сключва договора, с който се определят: жилището, което се отдава под наем, срока на договора, наемателя, размера и начина на плащане на наемната цена, условията за прекратяване на договора, както и други условия, договорени от страните.

ГЛАВА  ТРЕТА
НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ПОД НАЕМ

 Чл.13. (1) Жилищата за настаняване на гражданите, включени в списъка по чл.11, ал.2, се определят по нормите за жилищно задоволяване, установени в чл.15.
 (2) Настаняването на гражданите от списъците по чл.11, ал.2 продължава и след приключване на календарната година до утвърждаването на нов списък за следващата година.
 (3) Гражданите, включени в списъка от предходната година и неполучили жилища, се включват в началото на списъка през текущата година при спазване на установената поредност, освен ако има промяна на условията по чл.3, ал.1, на групите по чл.4 и на данните по чл.5.
 (4) Настаняването се извършва със заповед на Кмета на общината.
 (5) Въз основа на настанителната заповед по ал.4 се сключва и писмен договор за наем, в който се определят: срокът на действие; редът за предаване и приемане на имота; правата и задълженията на наемателя и наемодателя; наемната цена и ежегодното и  индексиране с отчетената инфлация за предходната година; отговорността при неизпълнение; поддържането /текущи  и основни ремонти/ и други условия по наемното правоотношение, както и условията за прекратяването му по чл.46 от ЗОС.

 Чл.14 (1) Гражданите, настанени под наем в жилища по чл.42, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, в едномесечен срок преди да изтече срока по договора за наем, попълват молба-декларация за обстоятелствата по чл.3, ал.1.  (2) При изменение на данните и условията по чл.4 и чл.5, водещи до промяна на жилищните нужди, определени с нормите по чл.15, наемателите се пренастаняват в други жилища, които са свободни от наематели. 

 Чл.15. (1) Установяват се следните норми за жилищно задоволяване: 
 1. на едночленно семейство – до 25 кв.м. жилищна площ; 
 2. на двучленно семейство – до 40 кв.м. жилищна площ; 
 3. на тричленно и четиричленно семейство – до 55 кв.м. жилищна площ; 
 4. на семейство с 5 и повече членове – до 15 кв.м. жилищна площ в повече за следващите членове. 
 (2) При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди. 
 (3) За задоволяване на специфични нужди може да се предостави допълнителна жилищна площ /стая/ до 15 кв.м.: 
 1. на хабилитирани научни работници, които не притежават помещения или ателиета за упражняване на научна и творческа дейност; 
 2. когато член от семейството страда от болест, която налага изолация, съгласно списъка на болестите, утвърден от министъра на здравеопазването, или се нуждае от помощта на друго лице; 
 3. на млади семейства; 
 4. на семейство, с което са живели непрекъснато в едно домакинство в продължение на две и повече години и продължават да живеят пълнолетни низходящи и възходящи, които не притежават жилищен или вилен имот в страната. 
 (4) Когато жилището надвишава нормите за жилищно задоволяване по предходните алинеи, наемателят заплаща наемна цена за цялата площ на предоставеното му жилище.

 Чл.16. В едно жилище се настанява само едно семейство. По изключение, в едно жилище може да бъде настанено и домакинство, в случаите, когато комисията по чл.6 е дала съгласието си в протокол. 

 Чл.17. Преди издаването на настанителната заповед гражданите подават нова декларация за обстоятелствата по чл.3, чл.4 и чл.5. Настъпилите промени се вземат предвид при настаняването. 

 Чл.18. (1) Заповедта по чл.13, ал.4 се издава за свободни от наематели жилища, както и за новопостроени жилища, за които е издадено писмено разрешение за ползване по установения ред. 
 (2) Заповедта има действие за всички членове от семейството на настанения. 
 (3) Заповедта се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс и влиза в сила от датата на фактическото предаване на жилището. В съобщението се насрочва датата за  фактическото предаване. 
 (4)  Ако настаненото лице в едномесечен срок от влизането в сила на заповедта не заеме жилището, органът, издал заповедта, може да я отмени. 

 Чл.19. Запазват се наемните правоотношения с лицата, които: 
 1. заемат изборна длъжност в органите на държавната власт или в органите на местното самоуправление в друго населено място; 
 2. с решение на Министерския съвет или на друг държавен или общински орган са временно на работа в друго населено място в страната или вън от нея.

 Чл.20. Наемното правоотношение се прекратява със заповед на органа, издал настанителната заповед. В заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и срокът за опразване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.
 
ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА
НАСТАНЯВАНЕ ВЪВ ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

Чл.21.(1). В Общинските ведомствени жилища се настаняват:
1.Служители работещи в Общинска администрация по трудово или служебно правоотношение и общински съветници отговарящи на условията по чл.3 ал.1 .т 1-3 от настоящата наредба .
2.Управители и изпълнителни директори на търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала.
3.(изм. с Решение № 49 от 22.04.2010 г.) Специалисти, от които Общината изпитва нужда и които нямат жилище на територията й и са привлечени към дейности в Общината.
(2). Срока за настаняване във ведомствени жилища по ал.1 е както следва:
- По т.1- до прекратяване на трудовото или служебно правоотношение, изтичане на мандата или прекратяване договора за наем.
- По т.2 – до прекратяване договора за управление или договора за наем.
- По т.3 –до прекратяване на договора по трудово или служебно правни отношения.

 Чл.22. Служителите в Общинска администрация и общински съветници, които са кандидати за настаняване във ведомствени жилища, също се картотекират от комисията, назначена от Кмета на общината, въз основа на молба-декларация за семейно и имотно състояние, ако отговарят на условията на чл.3, ал.1, т.1-4.
 
 Чл.23. (изм. с Решение № 49 от 22.04.2010 г.) Настаняването във ведомствени жилища се извършва след решение на комисията назначена от кмета на общината, въз основа на което Кметът на общината издава настанителна заповед и сключва договор за наем.

 

ГЛАВА  ПЕТА
НАСТАНЯВАНЕ В РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА НА ОБЩИНАТА

 Чл.24. (1) В резервни жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две години лица: 
 1. жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване, освидетелствани по съответния ред; 
 2. семействата в които са налице остри социални или здравословни проблеми.  
(2) (изм. с Решение № 49 от 22.04.2010 г.) Настаняването на лицата по чл.24 се извършва след решение на комисията назначена от Кмета на Общината, въз основа на което Кмета издава настанителна заповед и сключва договор за наем с нормирана цена.

ГЛАВА  ШЕСТА
ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

 Чл.25. Общинските жилища, предназначени за продажба, могат да се продават след решение на Общински съвет на: 
 1. правоимащи по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. / ЗУЖНГМЖСВ/; 
2. Лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на Глава Трета от Закона за общинската собственост; 
 3. лицата, настанени по административен ред на основание чл.43, ал.1 от Закона за общинската собственост.

 Чл.26. (1) Не могат да се продават: 
 1. общинските жилища в сгради, общинска собственост, чието основно предназначение е да задоволяват административни, стопански, културни, образователни, здравни и търговски нужди; 
 2. резервните общински жилища; 
 3. общински жилища в сгради върху терени, които подлежат на принудително отчуждаване по реда на Глава Трета на Закона за общинската собственост или освидетелствани по реда на чл.195 от Закона за  устройство на територията. 
 (2) Жилищата по предходната алинея не могат да се заменят с имоти, собственост на физически или юридически лица. 

 Чл.27. (1) Наемател на общинско жилище може да го закупи, ако са налице следните условия: 
 1. да отговаря на условията на чл.3, ал.1 от тази Наредба; 
 2. да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване; 
 3.да е направил писмено искане за закупуване до Кмета на общината; 
 4. да има прието решение на Общинския съвет за продажба на жилището. 
 (2) Наемателите на общински жилища, правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ, включени в окончателния списък по чл.7 от същия закон, могат да закупят жилището, в което са настанени, без да отговарят на условията по точки 1 и 2 от предходната алинея. 

 Чл.28. (1) Кметът на общината се произнася в двумесечен срок, съобразно чл.27, по направеното писмено искане за покупка. 
 (2) В случаите на продажба на общински жилища, Кметът на общината внася в Общинския съвет молбите на одобрените кандидати и прави предложение за промяна предназначението на жилищата. 
 (3) Общинският съвет възлага на Кмета да сключи договор за покупко-продажба с одобрените кандидати. 

 Чл.29. (1) Жилищата, заемани от две или повече семейства, представляващи домакинство, при писмено съгласие помежду им, могат да се продават на едно от семействата или в съсобственост. 
 (2) Не могат да се продават жилища, в които са настанени две или повече семейства, които не образуват домакинство. 

 Чл.30. (1) Продажбите се извършват по пазарна оценка на жилището със заповед на Кмета на общината след решение на Общинския съвет. 
 (2) Заповедта се връчва на купувача срещу подпис. 
 (3) След плащане на цената, 2% местен данък и 2% режийни разноски от определената цена в посочения в заповедта срок, Кметът на общината сключва договор за продажба. 
 (4) Когато плащането не се извърши в определения срок, заповедта се отменя от Кмета на общината и преписката за продажба се прекратява. 

 Чл.31. (1) Кметът на общината внася в Общинския съвет за решение молбите на одобрените кандидати за замени на общински жилища с имоти на физически или юридически лица. 
 (2) След решението на Общинския съвет, Кметът извършва: 
 1. замените на жилища, собственост на физически и юридически лица със съответни общински жилища – частна общинска собственост; 
 2.замяна на къщи, заедно с прилежащия парцел – частна общинска собственост, негодни за настаняване и изискващи значителни финансови средства за възстановяване и ремонт; 
 3. замяна на незастроени жилищни имоти, собственост на физически  или юридически лица, с общински незастроени жилищни имоти. 
 (3) Замените се извършват по пазарни цени и трябва да бъдат в интерес на общината. 

 Чл.32. Не се допускат замени на общински жилища с гаражи – собственост на физически и юридически лица.

 

 

 

 


ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 § 1. По смисъла на тази наредба:
 1. “Жилищен имот” е жилище (самостоятелна жилищна сграда, етаж или част от етаж), право на строеж или право на надстрояване на жилище, както и вещно право на ползване на жилище. 
 2. “Вилен имот” е вила (самостоятелна вилна сграда, етаж или част), вилен парцел или право на строеж за вила, както и вещно право на ползване на вила или вилен парцел. 
 3. “Семейство” са съпрузите и не навършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак. 
 4. “Домакинство” са съпрузите, не навършилите пълнолетие низходящи, възходящи и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, както и братята и сестрите, които не са встъпили в брак. 
 5. “Млади семейства” са семействата, в които съпрузите не са навършили 35 години към датата на решението на комисията по чл.6. 
 6. “Самотни родители на непълнолетни деца” са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си деца. 
 7. “Полезна площ” е сумарната площ на всички помещения в него, мерено по вътрешните зидарски очертания на стените, и цялата площ на балкони, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището, и площта на складовите помещения – мази /изба/, барака или таван. 
 8. “Жилищна площ” е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение – дневни, спални, детски стаи и столови (без кухни-столови), измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи – стени и колони.
 9. „Загубена работоспособност”- над 50% съгласно експертно решение от ТЕЛК.
 10.”Доходи по смисъла на тази наредба са тези, които произхождат от :
 10.1. трудови правоотношения и от приравнени към тях правоотношения;
 10.2. дейност като едноличен търговец, независимо дали е регистриран по Търговския закон;
 10.3. занаятчийска дейност;
 10.4. упражняване на свободна професия;
 10.5. извършване на услуги с личен труд извън случаите по т.3 и  4;
 10.6. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
 10.7. продажба и замяна на недвижимо имущество, пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства;
 10.8. продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества, в неперсонифицирани дружества и други форми на съвместна дейност;
 10.9. прехвърляне на предприятия на едноличен търговец;
 10.10. наем, рента и аренда;
 10.11. временно отстъпване ползването на права по договор на лизинг, франчайзинг, факторинг и други подобни;
 10.12. авторски и лицензионни възнаграждения;
 10.13. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
 10.14. лихви по банкови влогове;
 10.15. възнаграждения за положен личен труд в дружества и в кооперации и производствени дивиденти от кооперации;
 10.16. дивиденти, доходи от дялово участие и тантиеми;
 10.17. премии и награди от спортни състезания.”

 § 2. Издадените заповеди за настаняване под наем на домакинства се отнасят за всички членове на домакинството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За заведените жилища в група „ведомствени” до момента на приемането на настоящата Наредба, наемните правоотношения се запазват с наемателите им, ако отговарят на условията на чл.3, ал.1, т.1-4 и продължават да работят в съответното ведомство.

§2. Тази Наредба отменя Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, приета от Общинския съвет с Решение № 95/07.09.2000 година, допълнена и изменена с Решение № 38 от 19.04.2002 г., Решение № 14 от 17.01.2004 г. и Решение № 89 от 17.07.2006 г.

§3. Настоящата Наредба е приета с Решение № 147 от 20.11.2008 г. на Общински съвет – Девин, по Протокол № 19 и влиза в сила 3/три/ дни след приемането й, изменена и допълнена с Решение № 49 от 22.04.2010 г. на Общински съвет – Девин, по Протокол № 6, изменена и допълнена с Решение № 21 от 30.03.2011 г. на Общински съвет - Девин по Протокол № 6.

§4. Изпълнението на Наредба № 3 се възлага на кмета на Община Девин.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер