Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Наредби Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Наредба

 

ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 

Девин, 2010 г.

 

 

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

         Чл.1. Настоящата Наредба урежда условията и реда за именуване и/или преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение на територията на Община Девин, които не подлежат на наименуване по друг ред.

         Чл.2. Наименуват  се  нови  или съществуващи  обекти,  които не са именувани.

         Чл.3. Наименованията се  дават  съобразно характера, мястото и значението на всеки конкретен обект и са свързани с имена на хора, исторически събития, открития от различни области на човешките познания, творения на природата и др.

         Чл.4. Имената на обектите, носещи имена на хора, събития, постижения и др., свързани с  принос към общочовешките ценности, към световното и българско развитие, към развитието на община  Девин, изразяват признателността на населението от общината към тяхната значимост.

         Чл.5. Не могат да се наименуват и преименуват обекти с имена на живи лица.

Глава втора

ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

         Чл.6. Територията на община Девин е територията на включените в нея населени места и селищни образувания.

         Чл.7. Обектите, разположени на територията на община Девин, които: имат пряка или косвена връзка със задоволяване на  обществените потребности на  населението; са общинска собственост или предоставени за стопанисване и управление от общината, са обекти от общинско(местно) значение.

         Чл.8. Сред обектите от общинско значение са:

         1.Улици(спирките на градския транспорт),  мостове, площади, градини, квартали;

         2.Начални и средни училища, детски домове, градини и ясли, читалища, библиотеки;

         3.Общински търговски дружества, предприятия и организации;

         4.Болнични, социални и други заведения;

         7.Спортни съоръжения, зали.

         8.Други.

 

Глава трета

РЕД И ОРГАНИ ЗА НАИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

         Чл.9 (1)Обектите, имащи характеристики на такива с национално значение - държавна собственост, на държавна издръжка, пряко ръководство от централни органи и др. се именуват или преименуват от съответните органи - Народно събрание, Президента на Република България, Министерства и приравнените към тях ведомства и институции.

         (2)     Именуване и преименуване на такива обекти може да извърши и Общинския съвет, след съгласуване със  съответните ръководства.

         Чл.10         Предложения до Общински съвет  - Девин за именуване и преименуване могат да правят:

1. Кмета на Община Девин;

2. Ръководствата на обществени, стопански,  културни, неправителствени и други организации.

3. Кметовете  на населени места .

4. Общински съветници.

5. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 15 души, формирани чрез съответна подписка(когато това се отнася за преименуване на  улици и е свързано с подмяна на лични и други документи, подписката трябва да изразява съгласието на всички заинтересовани лица).

6. Всички предложения се съгласуват(писменно становище) със съответното кметство на населеното място или кметски наместник.

7. За именуване или преименуване на обекти с общинско значение решението се взема след обсъждане с гражданите на общината.

8. Именуване на улиците в  местности с обособени новопостроени жилищни сгради става с числа /номера/ по приложен списък при липса на поименни предложения.

         Чл.11         Предложенията се завеждат в деловодството на Община Девин. Предложенията трябва да бъдат обосновани - да съдържат сведения за обекта, причините, които налагат да се именува и/или преименува, мотиви за предлаганото наименование (ако има такова), скица за местоположението на обекта, (ограничителни осеви точки, ако това се отнася за улица) и други подкрепящи документи по преценка на вносителя.

         Чл.12(1) Проектът за решение на Общинския съвет за именуване и преименуване на обекти от общинско значение се подготвя и внася от постоянната комисия по “Стопанска политика и общинска собственост. Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”.

         (2)Комисията разглежда предложения за на именуване/преименуване/ при условия ,че:

1.Предложението отговаря на чл. 10 от настоящата Наредба.

2. Предложението за именуване(преименуване) е заведено в деловодството на Община Девин.

         Чл.13.        Решенията за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Девин се публикуват във вестник “Диалог” и  на  официалния сайт на общината.

Глава четвърта

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

         Чл.14.        Забранява се поставянето на табели с надписи и изображения, указващи наименованието на обекта, чиито смисъл уронва престижа на община Девин, обществения морал и общоприетите норми на поведение.

         Чл.15.        За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните лица се наказват с административно наказание - глоба от 50 до 500 лв., като надписите и знаците се премахват в срок 30 дни след констатираните нарушения.

         Чл.16.(1)Наказателните постановления по нарушенията на тази Наредба се издават от Кмета на Общината или определено от него лице въз основа на акт, установяващ нарушението, съставен от длъжностни лица на общинската администрация - Девин.

         (2)Установяването на нарушенията и издаването на наказателни постановления(НП) се извършва по реда на закона за административните нарушения и наказания(ЗАНН).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба е приета на  основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл.21,ал.1,т.18 от ЗМСМА.

§ 2. Текстовете в Наредбата  са  съобразени с действащото българско законодателство.

§ 3. При именуване на обекти с имена с небългарски произход, се спазват следните правила:

         1. Ако има утвърден превод на името на български език, ползва се то.

         2.В останалите случаи имената се транскрибират на кирилица(по произношение).

§ 4. Изменения и допълнения в настоящата Наредба се правят с решения на Общинския съвет.

§ 5. За неуредените в настоящата Наредба въпроси Общинският съвет приема отделни решения.

§ 6. Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет - Девин с Решение №  121  от 03.11.2010 г.

§ 7. Настоящата Наредба влиза в сила от 03.11.2010 г..

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер