Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Наредби Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

НАРЕДБА

за преместваемите обекти

на територията на община Девин

  

 

Девин, 2007 г.

 

 

Глава първа:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 .(1) Тази наредба определя условията и реда за поставяне на преместваемите обекти  на територията на община Девин.

(2)Разпоредбите на тази наредба важат и за преместваемите обекти в незастроени поземлени имоти към временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, детски и спортни площадки и други подобни открити обекти по чл.55 на Закона за устройство на територията.

Чл.2. Преместваемите обекти по тази наредба не са трайно свързани с недвижимия имот, върху който са поставени и не се нанасят в кадастралните карти и регистри.

 

Глава втора:

ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 

Чл.3. (1) Преместваемите обекти са:

1.     Преместваеми обекти за извършване на търговска дейност;

2.      Елементи на градското обзавеждане.

Чл. 4. Преместваеми обекти за извършване на търговска дейност са:

1.     Павилиони, навеси и козирки към търговски обекти;

2.     Автомати за продажба на стоки, телефонни и тоалетни кабини;

3.     Маси, открити щандове и други елементи за сергийна търговия.

Чл. 5. Елементи на градското обзавеждане са:

1.     Навеси и козирки към спирки на МГТ;

2.     Пейки, съдове за отпадъци, осветителни тела, съоръжения обслужващи детски и спортни площадки, чешми;

3.     Фонтани ,часовници и др.елементи на градското обзавеждане;

4.     Информационни табла и указателни табели, без тези по Закона за движение по пътищата;

5.     Монументални декоративни елементи и временна украса по случай различни празници;

6.     Гаражни клетки.

Чл. 6. (1) В зависимост от прикрепването си преместваемите обекти могат да бъдат:

1. Без връзка с терена;

2. Свързани нетрайно с терена.

(2) В зависимост от обвързването им с инженерна инфраструктура преместваемите обекти биват:

1. Без връзка;

2. Свързани нетрайно с мрежите за доставка на вода, енергия и др. комуникации.

Глава трета:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

 

Чл. 7. (1) Преместваемите обекти , независимо от техния вид, трябва:

1.     Да не създават опасност за живота и здравето на гражданите и тяхното имущество;

2.     Да не нарушават санитарно-хигиенните норми;

3.      Да не загрозяват обективно градската среда;

4.     Да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда.

(2) Павилионите, автоматите за продажба на стоки и тоалетните кабини трябва да бъдат с отбелязано име и адрес на собственика на обекта.

Чл. 8. (1) Забранява се поставянето на преместваеми обекти :

1.     в изградени озеленени площи, паркове, природни забележителности и резервати, освен информационни табла, указателни табели, пейки, съдове за отпадъци и осветителни тела, свързани с ползването им;

2.     върху съоръжения на инженерната инфраструктура или сервитутната им зона, включително и върху стълбове на електропреносната мрежа;

3.      в обхвата на спирките на МГТ, освен специализираните обекти към самата спирка, спирконавес, като спирков знак и спирков павилион за билети, карти и вестници.

 

Глава четвърта:

СХЕМИ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, РАЗПОЛОЖЕНИ ВЪРХУ ИМОТИ ДЪРЖАВНА ИЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 9.  Ситуационното разположение на всеки обект върху държавен или общински недвижим имот се обозначава чрез схема на преместваемите обекти, одобрена от главния архитект на община Девин, която е задължителна предпоставка за издаване на разрешение за поставяне

Чл. 10. (1) Проектите за схемите се изработват от заинтересованите лица върху копие от действащия план за регулация или върху копие от наличните планове по §6, ал.7 от ПР на ЗУТ, когато няма действащ план за регулация

(2) Преместваемите обекти се отразяват в схемата с точното им местоположение спрямо границите на имотите, вид /вкл. унифициран тип/,площ и функция.

Чл. 11. (1) Главният архитект е длъжен да се произнесе по одобряването на схемата в 14-дневен срок от внасяне на искането.

(2) За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областния управител.

Чл. 12. Изменения в схемите се правят по реда на създаването им.

Чл. 13. Всички схеми по тази Наредба са публични и се съхраняват на достъпно за гражданите място в сградата на общинската администрация.

 

Глава пета:

ПОСТАВЯНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

 

Чл. 14. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава от главния архитект по искане на:

1. собственика на поземления имот;

2. лице с договор за наем със собственика (собствениците) на имота или с изрично писмено съгласие от собственика (собствениците) на имота;

3. един от съсобствениците на поземления имот с изричното писмено съгласие на останалите съсобственици.

(2) Договорът за наем и съгласието от етажна собственост се оформят по реда на Закона за собствеността и на Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост.

(3) Когато се иска поставяне на обект върху имот държавна или общинска собственост се прилага и проект за схема.

(4) В недвижими имоти – паметници на културата, разрешението за поставяне се издава въз основа на схема и след съгласуване с Националния институт на паметниците на културата.

Чл. 15. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава от главния архитект на община Девин в 14-дневен срок след датата на подаване на искането.

(2) При искане за поставяне на обект върху имот държавна или общинска собственост главният архитект на община Девин издава разрешението за поставяне заедно с одобряване на схемата, ако проект на последната е приложен към искането.

Чл. 16. (1) Разрешението за поставяне на преместваеми обекти има продължителност в зависимост от срока на договора за наем или от срока на даденото съгласие. 

(2) В случай на удължаване срока на сключения наемен договор, срокът на издаденото разрешение за поставяне се счита за удължен съобразно новия срок на наемния договор, без да е необходимо да се издава ново разрешение. Това обстоятелство се вписва в разрешението по нареждане на главния архитект на общината след уведомление от заинтересованите лица, направено в 30-дневен срок от възникване на обстоятелството.

(3) В случай на предсрочно прекратяване на наемния договор, срокът на разрешението за поставяне се счита за изтекъл.

Чл. 17. Процедурата за отдаване под наем на терени и сгради общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти ,  се провежда по реда на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Цените се определят съобразно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Девин и тарифата към нея.

Чл. 18. (1) Директорът на Дирекция “Териториално развитие, строителство и управление на собствеността” организира воденето на публичен регистър на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват данни за местоположението на обекта, функцията му и срока за поставяне.

 

Глава шеста:

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. ПРЕМАХВАНЕ НА ОБЕКТИ.

 

Чл. 19. Кметът на община Девин, кметовете на кметства, кметските наместници или упълномощени от тях лица упражняват общ надзор по спазването на тази наредба.

Чл. 20. (1) Длъжностни лица, определени със заповед на кмета на община Девин съставят актове за нарушенията на чл. 7, 8,  чл.16, ал.2, изр. 2 или са поставени без разрешение на главния архитект преместваеми обекти.

(2) За нарушенията по предходната алинея с наказателно постановление на кмета на община Девин на нарушителя се налага глоба в размер от 20 до 1000лв., а на юридически лица и еднолични търговци – имуществена санкция в размер от 200 до 5000лв.

(3) За процедурата по съставяне на актове за административни нарушения, издаването на наказателни постановления и тяхното обжалване се прилага Закона за административни нарушения и наказания.

Чл. 21. (1) Собствениците или ползвателите на преместваеми обекти  ги премахват след изтичане срока  на разрешението за поставяне.

(2)Преместваеми обекти  се премахват при липса на доброволно изпълнение от комисия назначена от кмета на общината със съдействието на органите на полицията.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.За започнатите производства за разполагане на преместваеми обекти  се прилага настоящата наредба.

§2. Собствениците на преместваеми обекти, които вече са поставени, са длъжни да ги премахнат или приведат в съответствие с изискванията на тази Наредба в едногодишен срок от влизането й в сила.

§3. Всички схеми за преместваеми обекти, одобрени преди влизане в сила на настоящата наредба, са валидни.

§4. Тази Наредба се издава на основание чл.56 и чл.57 от Закона за устройство на територията.

 

Наредбата е приета с Решение № 148/31.08.2007 г. на Общински съвет – Девин.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер