Начало ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Достъп до обществена информация

Нормативно основание: Закон за достъп до обществена информация.

Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. 

Право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация, имат:

  • всеки гражданин на Република България;
  • чужденците и лицата без гражданство;
  • всички юридически лица. 

 

За приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация отговарят служителите от Центъра за административно обслужване (ЦАО), намиращ се на адрес:  гр. Девин,

ул. „Орфей” № 1.

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване, регистрирано в ЦАО в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

Готова бланка на заявление може да получите в ЦАО или да изтеглите от тук: Бланка на Заявление за достъп до обществена информация, Бланка на Заявление за предоставяне на информация за повторно използване, Бланка на Протокол за устно искане за достъп до обществена информация

 Достъпът до обществена информация е безплатен.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите с Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

Заплащане на разходите може да направите на място в ЦАО - в брой или чрез ПОС-терминално устройство, или по банков път:

Интернешънал Асет банк – клон Смолян, офис Девин

IBAN- BG 79 IABG 7491 84 02562400  BIC – IABGBGSF

Код за вид плащане: Други неданъчни приходи  – 44 70 00

Основание за плащането – Предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация

 

Данни за организацията, функциите и отговорностите на административните звена в Общинска администрация – Девин са публикувани в Устройствения правилник на общинската администрация.

 

Условията за достъп до обществена информация в Община Девин са разписани във ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организиране на достъпа до обществена информация в Община Девин

 

В Хартата на клиента са публикувани отговорностите на служителите и стандартите за административно обслужване в общинската администрация. 

 

Списък на публичните регистри, водени в Община Девин, и редът за достъп до тях

 

Списък на категориите информация, категоризирани като служебна тайна

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация – Девин и форматите, в които е достъпна

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2023 г. 

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022 г. 

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2021 г. 

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2014 г.

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2013 г.

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2012 г.

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2011 г. 

 

 
Информация, която може да бъде полезна за Вас:

Програма Достъп до Информация http://www.aip-bg.org/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер