Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Покана за предоставяне на индикативна оферта за извършване на дейности за информация и публичност
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Покана за предоставяне на индикативна оферта

 

Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет”, Приоритетна ос: “Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Община Девин като допустим бенефициент ще кандидатства с проектно предложение.

Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПАК кандидатът – Община Девин, следва да представи с проектното предложение индикативна оферта за цената на предвидения в проекта разход. В тази връзка Община Девин Ви кани да представите индикативна оферта за следната дейност от проекта:

Индикативна ценова оферта за Дейност: Информация и публичност.

І. Описание на дейността – Дейността е необходима за разпространение и популяризиране на проекта и резултатите от него и за разпространяване на създадените добри практики. Информирането на обществеността и участниците в проекта за предоставената безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове ще се извърши чрез:

1.Поставяне върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта на:

  • флага на ЕС в съответствие с описаните графични стандарти, включени в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията и думите Европейски съюз
  • логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”
  • логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”

2.Включване във всички информационни и рекламни документи по проекта на изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

В рамките на тази дейност ще бъдат извършени следните поддейности:

1.Провеждане на 2 пресконференции в началото и в края на проекта за отразяване на предвидените дейности и резултатите от реализиране на проекта;

2.Изработване и поставяне на банери с формат 2/2 м в залите за провеждане на обучения и пресконференции;

3.Публикуване на информация за проекта в регионални средства за масово осведомяване.

4.Издаване на информационни материали за проекта (брошура с Формат А4, обем 4 страници) и включване на задължителната за проекта информация в тях;

5.Изработване и поставяне на интернет банер на сайта на Община Девин

ІІ. Очаквани резултати:

  • Пресконференции за оповестяване на началото и края на проекта и оповестяване на резултатите от него – 2 бр.
  • Изработени банери с формат 2/2 м в залите за провеждане на обучения и пресконференции – 2 бр.
  • Публикации в регионални средства за масово осведомяване – 2 бр.
  • Брошури за проекта и неговото финансиране – 500 бр.
  • Изработен интернет банер – 1 бр.

Срокът за изпълнение на дейността е 18 месеца.

Индикативната оферта трябва да се изпраща до Община Девин на адрес: гр.Девин, пк.4800, област Смолян, ул. „Дружба” № 1, факс: 03041/2661, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Важно!

В зависимост от конкретните позиции индикативната цена на услугата трябва да бъде посочена в български лева (BGN) и като обща стойност (с и без ДДС)!

ПОДАВАНЕТО НА ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА НЕ АНГАЖИРА ПО НИКАКЪВ НАЧИН БЕНЕФИЦИЕНТА С ИЗБОР НА КОНКРЕТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, НИТО МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ НА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА В ХОДА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ!

Крайният срок за подаване на индикативните оферти е 04 април 2012 г.

 

 

 

                                                КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:                /п/

                                                                                              /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер