Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отчуждаване на частни имоти Заповед за отчуждаване на частен имот
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Заповед за отчуждаване на частен имот PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

 

…….

гр. Девин, …………. 2012 г.

 

            На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2, във връзка с чл.21  от ЗОС и необходимостта от отчуждаване на   имотУПИ ХІV -14 с площ 200 кв.м. в кв.9 по ПУП на гр.Девин и построената в него полумасивна сграда на два етажа със ЗП -49 кв.м. за изграждане на улица и задоволяване на неотложна общинска нужда, която неможе да бъде задоволена по друг начин

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Отчуждавам за изграждане на улица в кв.9 по ПУП ПР на Девин, одобрен с заповед № 151/21.03.2005г., имотУПИ ХІV -14 с площ 200 кв.м. в кв.9 по ПУП ПР на гр.Девин и построената в него полумасивна сграда на два етажа със ЗП -49 кв.м.   собственост на Цветанка Радева Мерджанова по Н.А.№ 167/ 1997г., по описа на Девински районен съд с размер на дължимото обезщетение 23 000 /двадесет и три хиляди лева/ .

 

 

            Обезщетението ще се изплаща по банков път чрез Асет банк, клон Смолян, офис Девин след 01.10.2012г. при представяне на банкова сметка от собственика.

Имотите се отчуждават за изграждане на обект публична общинска собственост - улица в кв.9 по ПУП ПР на гр.Девин.

Необходимостта от отчуждаване на имотите се обуславя от влезлия в сила ПУП ПР на гр.Девин, утвърден със заповед № 151/21.03.2005г. и неможе да бъде задоволена по друг начин.

 

            Препис от настоящата заповед да се връчи на служба “ Общинска собственост “   при дирекция „РУТУС”, дирекция „БФИР” за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се постави на информационите табла на община Девин, публикува в интернет страницата на общината.

 

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в четиринадесет дневен срок от връчването пред административен съд Смолян.

 

 

                                               КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:……………..

                                                                            / ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ /

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер