Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ООД
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

ОБЩИНА  ДЕВИН

 

       ДИРЕКЦИЯ БФИР - ОТДЕЛ  МДТ

 

4800, гр. Девин , ул. „Васил Левски” № 1, тел:03041/2421

  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

 

9/22.08.2012 г.

 

 

 

 

До „Смиледа ” ООД

 представлявано от Тошко Цоков Райков

 

Адрес:

 

с.Смилян - 4770

 община Смолян

 

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в Община Девин , Отдел  МДТ при Албена  Михайловастарши счетоводител за връчване на Покана за доброволно изпълнение изх. № 9-1/02.07.2012 г. и АУЗД №9/03.07.2012 г.

 

 

 

Адрес на офиса на Отдел МДТ:

 

4800, гр. Девин , ул. „Васил Левски” № 1, тел:03041/2421

 

 

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК същото ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено.

 

 

 

 

 

 

 

Служител в Община Девин, Отдел МДТ: Албена Михайлова старши счетоводител.

 

 

 

Дата на окачване: 22.08.2012 г.

 

 

 

Дата на смъкване:……………

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер