Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЩИНА ДЕВИН

ДИРЕКЦИЯ БФИР -ОТДЕЛ МДТ

4800, гр. Девин , ул. „Васил Левски” № 1, тел:03041/2421
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

94/07.11.2012 г.

 

 

 

До „ГОРПРОМ" –АД

ЕИН-120067888

представлявано от   Аделин Евелинов Кехайов

 

Адрес:

ГР. ДЕВИН – 4800

УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ №11

ОБЩ. ДЕВИН

ОБЛ.СМОЛЯН

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване

на настоящото съобщение в Община Девин , Отдел МДТ при Албена

Михайловастарши счетоводител за връчване на Покана за доброволно изпълнение изх. № 94-/01.11.2012г.,№103/31.10.2012 г. и АУЗД №94/06.11.2012 г.

Адрес на офиса на Отдел МДТ:

4800, гр. Девин , ул. „Васил Левски” № 1,тел:03041/2421

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от

ДОПК същото ще бъде приложено към преписката и ще се счита за

редовно връчено.

 

 

 

Служител в Община Девин, ОтделМДТ: Албена Михайлова

старши счетоводител.

Дата на окачване: 07.11.2012 г.

 

Дата на смъкване:……………

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер