Начало ОБЯВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2013 г. Покана до политическите партии /коалиции/
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО

РЪКОВОДСТВО

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ /КОАЛИЦИЯ/

……………………………………………………..

……………………………………………………..

ГР.ДЕВИН

 

                            Уважаеми г-н/г-жо/ Председател,

 

                   Във връзка с произвеждането на насрочения на 27.01.2013 година Национален референдум и във връзка с Решение №15-НР/21.11.2012 година на Централната избирателна комисия, Ви каня на 06.12.2012 година от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Девин, ул.”Дружба” №1, да присъствувате и вземете участие при провеждането на консултации за определяне поименния състав на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижната секционна избирателна комисия /ПСИК/, както и да предложите лица, които ще заместят член на тези комисии, когато последния е в трайна невъзможност да изпълнява функциите си.

                   При провеждането на консултациите е необходимо да представите:

                   1.Писмено предложение за състав на СИК и ПСИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията и коалицията, която го предлага и телефон за връзка.

                   2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 9/девети/ ноември 2012 година или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица. Ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите при консултациите лица.

                   3. Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участвуват упълномощени лица.

                  4. Списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл.25, ал.1 от Изборния кодекс.Заместването се извършва с решение на Районната избирателна комисия.

                   За членове на СИК и ПСИК, могат да бъдат предлагани лица, които отговарят на изискванията на чл.3, ал.1 от Изборния кодекс и владеят български език.

 

                   ПРИЛОЖЕНИЕ: -   примерен образец на предложение

-         справка Приложение № 1

-         проект разпределение според разпределението им

в 41-то Народно събрание

 

 

 

ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ

Кмет на община Девин

 

 

                                     

                                              

 

                                              

                                              

 

                           

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер