Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Правилници Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /изм. с решение № 185 от 03.09.2012г./ - архив
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходПравилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /изм. с решение № 185 от 03.09.2012г./ - архив PDF Печат Е-поща

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

Чл.1

Този правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет-Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Чл.2

Организацията и дейността на Общински съвет-Девин се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

 

Чл.3

(1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на Общински съвет- Девин, неговите комисии, общинските съветници и взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

(2) Общински съвет- Девин е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско участие.

 

Чл.4

(1) Общински съвет-Девин се състои от 17 (седемнадесет) общински съветници и заседава в сградата на общинска администрация в гр.Девин, ул.”Дружба” №1.

(2) Общински съвет-Девин може да проведе заседание и на друго място на територията на общината по решение на Председателския съвет.

 

Чл.5

(1) Общински съвет-Девин:

   1. създава постоянни и временни комисии и избира и освобождава техните членове и ръководства с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на Община Девин с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   3. избира и освобождава председател и заместнник–председател/и на Общински съвет- Девин с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства и кметските наместници в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на Община Девин с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   5. приема и изменя годишния бюджет на Община Девин, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

    6. определя с наредби :

     а/размера на местните данъци при условията и по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) с поименно гласуване и с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

     б/ размера на местните такси и цени на услуги по ред определен в Закона за местните данъци и такси с поименно гласуване и с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретни правомощия на кмета на Община Девин и кметовете на кметства с поименно гласуване и с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на Община Девин в техните органи с поименно гласуване и с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон, с поименно гласуване и с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на Община Девин или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) с поименно гласуване и с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на Община Девин, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на Община Девин, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   15. създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

    18.обсъжда иприема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   20. одобрява символ и печат на Община Девин с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

   24.взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца с мнозинство не по-малко от 9 /девет/ общински съветници;

   25. приема решение за размера на възнаграждението на общинските съветници за едно заседание с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници;

(2) В изпълнение на правомощията си Общински съвет- Девин приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

(3) По въпроси, неуредени в този правилник, Общински съвет- Девин приема отделни решения.

(4) Общински съвет- Девин може да избере обществен посредник.

(5) Общественият посредник се избира и освобождава с квалифицирано мнозинство не по-малко от 12 (дванадесет) общински съветници.

(6) В случаите на ал.4, Общински съвет- Девин приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници.

(7) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

 

Глава втора

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВИН:

 

Чл.6

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет- Девин се свиква от областния управител и се провежда в 14дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

 

Чл.7

(1) Първото заседание на Общински съвет- Девин се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на Общински съвет- Девин.

(2) Общинските съветници, кметът на Община Девин и кметовете на кметства, полагат предвидената в чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвена декларация.

(3) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмета на Община Девин и кмет на кметство се съхранява в архива на Общински съвет- Девин.

 

Чл.8  

Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на Общински съвет- Девин.

 

Чл.9

На първото си заседание Общински съвет- Девин избира от своя състав с тайно гласуване председател на Общински съвет- Девин.

 

Чл.10

(1) За произвеждането на тайно гласуване по чл.9 се избира комисия отобщински съветници.

(2) Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик, подпечатани с печата на общината.

 

Чл.11

Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в Общински съвет- Девин, могат да издигат кандидатури за председател на Общински съвет- Девин.

 

Чл.12

(1) Изборът на председател на Общински съвет- Девин се извършва с бюлетини по утвърдения образец с имената на издигнатите кандидати.

(2) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

(3) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече от една бюлетини, всички подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една.

(4) Недействителни са бюлетините, когато:

   1. са намерени в избирателната кутия без плик;

   2. в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни кандидати;

   3. върху тях са дописани думи и знаци;

   4. не са по установения образец;

(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.

(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

 

Чл.13

(1) Общински съвет- Девин избира до 2 (двама) заместник-председатели на съвета.

(2) Изборът на заместник-председател на Общински съвет- Девин се извършва по реда на чл.12 от този Правилник.

(3)В случаите, когато Общински съвет- Девин избира повече от един заместник-председател, гласуването се извършва за всеки един поотделно.

 

Чл.14.

(1) Пълномощията на председателя на Общински съвет- Девин се прекратяват предсрочно при:

   1. подаване на оставка;

   2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца;

   3. по искане на 9 (девет) общински съветници;

(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

(3) В случаите по ал.1, т.2 и т.3, решението на Общински съвет- Девин се взема по реда на чл.12.

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на Общински съвет- Девин, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, или на следващото заседание.

 

Чл.15

(1) Пълномощията на заместник-председател на Общински съвет- Девин се прекратяват предсрочно:

   1. при подаване на оставка;

   2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като заместник-председател за повече от 3 (три) месеца;

   3. по искане на 9 (девет) общински съветници;

(2) в случаите по ал.1, т.2 и 3 решението на Общински съвет- Девин се взема по реда на чл.13.

 

Чл.16

При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на Общински съвет- Девин, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на Общински съвет- Девин се председателства от заместник-председател на Общински съвет- Девин, ако има избран такъв или от избран общински съветник.

 

Глава трета

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВИН:

 

Чл.17

(1) Председателят на Общински съвет-Девин:

   1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;

   2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

   3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани (сам или съвместно със Заместник-председател/ и);

   4. подпомага съветниците в тяхната дейност;

   5. представлява Общински съвет- Девин пред външни лица и организации;

   6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Общински съвет- Девин актове;

   7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общински съвет- Девин и на общинските съветници;

   8. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на Общински съвет- Девин;

   9. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на Общински съвет- Девин;

   10. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участ­ващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;

   11. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от Общински съвет- Девин;

   12. нарежда нормативните актове, приети от Общински съвет- Девин, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната Интернет страница на общината;

   13. организира по график приема на граждани по населени места с участието на общински съветници;

   14. следи за спазване на този правилник;

   15. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, Общински съвет- Девин и този правилник;

(2) При участие на председателя на Общински съвет- Девин в разискванията по даден проект за решение, заседанието се ръководи от заместник-председател на Общински съвет- Девин или от избран от общинския съвет съветник до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането.

(3) Председателят на Общински съвет- Девин, за времето на отсъствието си, определя заместник-председател или избран от общинския съвет съветник, който да го замества.   

(4) Председателят на Общински съвет- Девин не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председател или избран от общинския съвет съветник.

 

Чл.18

Председателят на Общински съвет- Девинполучава възнаграждение, в размер на 80(осемдесет)% от брутното трудово възнаграждение на кмета на Община Девин.

 

Чл.19

Заместник-председателят на Общински съвет- Девин:

   1. участва по право в състава и работата на Председателския съвет;

   2. подписва подробните протоколи от заседанията на общинския съвет;

   3. удостоверява с подписа си текста на нормативните актове на общинския съвет, както и приемането им по надлежен ред непосредствено след текста на акта;

   4. участва в срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, общински организации и граждани, съвместно с председателя на Общински съвет- Девин;

   5. Заместник-председателят на Общински съвет- Девин получава възнаграждение в размер на 140(сто и четиридесет)% от възнаграждението по чл.23, ал.2.

Чл.20

(1) Дейността на Общински съвет- Девин се подпомага от Председателски съвет.

(2) Председателският съвет подпомага дейността на председателя на общинския съвет, като:

   1. разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно приетия план за работата на Общински съвет- Девин;

   2. провежда политически и експертни консултации във връзка с дейността на Общински съвет- Девин;

   3. предлага състав на делегации за международни контакти;

   4. разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на общината;

 

Чл.21

Персоналния състав на Председателския съвет се формира от:

   1.     Председателя на Общински съвет- Девин;

   2.     Заместник-председател/ите на Общински съвет- Девин;

   3.     Председателите на постоянните комисии на Общински съвет- Девин;

 

Глава четвърта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК:

 

Чл.22

Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

Чл.23

(1) Общинският съветник има право:

   1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

   2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общински съвет- Девин разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

   3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

   4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено или устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет реши друго;

   5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

   6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;

   7. да получава възнаграждение за изпълнение на задълженията си като общински съветник.

(2) Възнаграждението на общинският съветник за един месец по ал.1, т.7 е в размер 60 на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец от преходното тримесечие.

(3)(изм. с Решение №185 от 03.09.2012г. )Разходите на общинския съветник във връзка с работата му в общински съвет, считано от 01.07.2012г.Сумата се предоставя ежемесечно на общинския съветник, който определя начина на разпределението й. Тези средства се разходват за покриване на разноски, направени от общинския съветник , във връзка с работата му в Съвета като , но не само: пътни разходи за телефон, организиране на приемни срещи с избиратели, обучения, квалификации, експертизи и проучвания и други дейности.

(4) изм. с Решение №185 от 03.09.2012г. Разходите по ал.3 се отчитат с надлежни документи , съгласно действащото законодателство.

 

Чл.24

Общинският съветник е длъжен:

   1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в обсъждането и решаването на разглежданите въпроси;

   2. да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и да ги информира за дейността и решенията на Общински съвет- Девин;

   3. да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на Общински съвет- Девин и Общинска администрация-Девин;

   4. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;

   5. да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на Общински съвет- Девин и на неговите комисии;

   6. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

   7. да спазва установения ред по време на заседанията на Общински съвет- Девин и неговите комисии;

   8. да уведомява председателя на Общински съвет- Девин за неучастието си в заседание на съвета по уважителни причини;

 

Чл.25

(1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

   1. при поставяне под запрещение;

   2. когато е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

   3. при подаване на оставка чрез председателя на Общински съвет- Девин до Общинската избирателна комисия (ОИК);

   4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

   5. когато, без да е уведомил председателя на Общински съвет- Девин за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – особено важна служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в 3 (три) поредни или в общо 5 (пет) заседания на общинския съвет през годината;

   6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 (шест) месеца или при смърт;

   7. при извършване на административно–териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на Община Девин;

   8. при извършване на административно–териториални промени, водещи до закриване на Община Девин;

   9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;

   10. при неизпълнение на задължението си по чл.34, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

(2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по ал.1, т.3 в 3–тридневен срок от подаването на оставката, председателят на Общински съвет- Девин я изпраща на Общинската избирателна комисия.

(3)Преди началото на първото заседание на Общински съвет- Девин, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на Общинската избирателна комисия, председателят на Общински съвет- Девин уведомява общинските съветници за обстоятелствата по ал.2, а новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1Закона за местното самоуправление и местната администрация.

(4) Ако в срока по ал.3 председателят на Общински съвет- Девин не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7–дневен срок от изтичане на срока по ал.3. При липса на кворум за провеждане на заседанието, новоизбраният общински съветник полага клетвата пред областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

 

Чл.26

Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по обра­зец, утвърден от кмета на Община Девин по предложение на председателя на Общински съвет- Девин.

 

Глава пета

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ:

 

Чл.27

(1)     Общинският съветник по време на заседание няма право:

   1. да прекъсва изказващия се;

   2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

   3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

   4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието;

(2) Общински съвет- Девин може да приеме правила за етично поведение на общинския съветник.

 

Чл.28

(1) Общинският съветник не може да участва при приемане на решения от Общински съвет- Девин, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.

 

(2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.

(3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.

(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, Общински съвет- Девин може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

 

Чл.29

(1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред Общински съвет- Девин и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.

(2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

 

Чл.30

Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си, или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

 

Чл.31

Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

 

 

Чл.З2

Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

 

Чл.33

Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

 

Чл.34

Председателят на Общински съвет- Девин може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

   1. напомняне;

   2. забележка;

   3. порицание;

   4. отнемане на думата;

   5.отстраняване от заседание;

 

Чл.35

Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

 

Чл.36

(1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

 

Чл.37

Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 29–33 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

 

Чл.38

Председателят на Общински съвет- Девин отнема думата на общински съветник, който:

   1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.34,т.1–3 от правилника дисциплинарни мерки;

   2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати;

 

Чл.39

Председателят на Общински съвет- Девин може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

   1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

   2.продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание;

 

Чл.40

(1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.39 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

(2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред председателя на Общински съвет- Девин, който може да я потвърди, отмени или промени.

 

Чл.41

(1)За отсъствие, закъснение или преждевременно напускане на заседание на общинския съвет, постоянна или временна комисия, възнаграждението на общинския съветник по чл.23, ал.2 се намалява, както следва:

   1. (изм. с решение № 132/07.12.2009 г.) за отсъствие от заседание на общинския съвет с 50 на сто от възнаграждението по чл.23, ал.2;

   2. (изм. с решение № 132/07.12.2009 г.) за закъснение или преждевременно напускане на заседание на общинския съвет без разрешение на Председателя на общинския съвет с до 50 на сто от възнаграждението по чл.23, ал.2 в зависимост от закъснението или напускането, по преценка на Председателя на общински съвет;

   3. за отсъствие от заседание на постоянна или временна комисия с 20 на сто от възнаграждението по чл.23, ал.2.”;

   4. при не участие на общинския съветник в процедурите на поименно гласуване, за всяка точка от дневния ред на заседанието, която изисква такова гласуване, месечното му възнаграждение по чл.23, ал.2 се намалява с 10%.

(2) Данните за отсъствия от заседания се вземат от присъствената книга по чл.24,т.5 и Протоколите от проведените заседания.

 

Глава шеста

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ:

 

Чл.42

(1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа.

(2) Всеки общински съветник може да участва само в една група.

(3) Всяка група се състои от най-малко от 3 /трима/ общински съветници.

(4) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

 

Чл.43

Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

 

Чл.44

(1) Всяка група общински съветници представя на председателя на Общински съвет- Девин решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на Общински съвет- Девин.

(3) Председателят на Общински съвет- Девин обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

(4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър при председателя на Общински съвет- Девин.

 

Чл.45

(1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на Общински съвет- Девин.

 

Глава седма

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВИН:

 

Чл.46

Общински съвет- Девин създава свои постоянни и временни комисии и избира от своя състав членовете и председателите им на всяка, с явно гласуване и с мнозинство не по-малко от 9 (девет) общински съветници.

 

Чл.47

(1) Постоянните комисии на Общински съвет- Девин са:

   1.Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба;

   2.Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество;

   3.Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм;

 

   4.Обществен ред и Сигурност; Организация и безопасност на движението;Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби;

   5.Образование;Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика;

(2) Съставът на всяка отделна постоянна комисия на Общински съвет- Девин е от общо 7(седем) члена – общински съветници.

(3) Общински съвет- Девин може по всяко време да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

 

Чл.48

(1) Постоянните комисии на Общински съвет- Девин имат за задача :

   1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

   2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

   3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общински съвет- Девин.

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общински съвет- Девин, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

 

Чл.49

(1) Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три.

(2) Общински съвет- Девин определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

 

Чл.50

(1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на Общински съвет- Девин по предложение на 1/3 (една трета) от членовете на комисията или на председателя на Общински съвет- Девин, както и при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения.

 

Чл.51

(1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи.

(3) Постоянните комисии могат да избират от своя състав заместник-председател на комисията.

 

Чл.52

(1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете, или от председателя на Общински съвет- Девин.

(2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, но не по-късно от 3 (три) дни преди деня на провеждане на заседанието, чрез звеното по чл.29а, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. В изключителни случаи уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите за заседанието от звеното по чл.29а от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

(3) Не по-късно от 3 /три/ дни преди заседанието председателят на комисията информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината и на официалната интернет страницата на Община Девин.

 

Чл.53

(1) Постоянните комисии провеждат редовно заседание не по-малко от 2(два) пъти месечно.

(2) Датата, часът и мястото на провеждане на редовните ежемесечни заседания на постоянните комисии се определят с решение на комисията по предложение на нейния председател;

(3) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

(4) По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневен ред и продължителността на заседанието си.

(5) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.

(6) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

 

Чл.54

(1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на Община Девин.

(2) Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметовете на кметства, по въпроси, касаещи само тяхното кметство, които са от компетентността на Общински съвет- Девин за решаване.

(3) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на Общински съвет- Девин;

(4) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.

(5) Когато докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не е придружена от писмено становище на вносителя и не се докладва лично от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.

 

Чл.55

(1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

(2) Гражданите могат да участват в заседания на комисиите и да се изказват по въпроси, които са включени в дневния ред на комисията.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определени за тях места.

 

Чл.56

Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделен кварталили населено място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния квартал или населено място.

 

Чл.57

(1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

 

Чл.58

(1)За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

 

Чл.59

(1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.

(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на Общински съвет- Девин.

 

Чл.60

Становище на постоянна комисия се докладва на заседание на Общински съвет- Девин от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

 

Чл.61

(1) Временна комисия се образува по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред Общински съвет- Девин.

(4) Общински съвет- Девин с решение прекратява дейността на временната комисия.

 

Чл.62

(1) По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предоставят в Общински съвет- Девин и на съответните заинтересувани лица.

(2) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени от общинския съвет критерии и условия.

 

 

 

Глава осма

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВИН:

 

Чл.63

(1) Общински съвет- Девин, по предложение на председателя на съвета и след консултации с групите общински съветници, приема Стратегия и Програма с приоритетите на Община Девин за срока на мандата си.

(2) Общински съвет- Девин планира заседанията си в съответствие с приетите приоритети, като определя темите и датите на заседанията по 6 (шестмесечни) планове.

(3) Плановете се оповестяват, като се поставят на предварително определеното за това място в сградата на Община Девин.

 

Чл.64

(1) Заседанията на Общински съвет- Девин се провеждат най-малко 6 (шест) пъти в годината.

(2) Времето на едно заседание е до 5 (пет)часа, което се разпределя на части с пауза от 1 (един) час.

(3) Общински съвет- Девин с решение може да удължи времето на заседанието с до 2 (два) часа.

 

Чл.65

(1) Заседанията на Общински съвет- Девин се провеждат в съответствие с приетия план по чл.63, ал.2.

(2) Най-малко 7 (седем)дни преди заседанието председателят на Общински съвет- Девин информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, чрез местните печатни и електронни медии и на официалната Интернет страница на Община Девин.

(3) Общински съвет- Девин може да провежда и извънпланови заседания. Инициатива за тяхното свикване имат областния управител, председателя на Общински съвет- Девин или 1/3 от общинските съветници.

 

Чл.66

(1) В изпълнение на приетите планове, председателят на Общински съвет- Девин подпомаган от Председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най– малко 10 (десет) дни преди датата на заседанието.

 

(2) В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на Общински съвет- Девин.

(3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на Общински съвет- Девин, председателят на съвета включва отделна точка "изказвания, питания, становища и предложения на граждани" и определя време за тази точка не повече от 30 (тридесет) минути за едно заседание;

(4) Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.

(5) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им от звеното по чл.29а, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в 14–дневен срок.

 

Чл.67

(1) Кметът на Община Девин или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.66, ал.1, ако се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната, не по-късно от 12.00 ч. на предхождащия заседанието ден.

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

   1. настъпването на непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

   2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура;

(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на Общински съвет- Девин.

 

Чл.68

(1) Председателят на Общински съвет- Девин е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, ал,2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в 7–дневен срок преди неговото провеждане.

(2) По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.

(3) В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

Чл.69

(1)Заседанията на Общински съвет- Девинсе откриват и ръководят от председателя на Общински съвет- Девин.

(2)     При отсъствие на председателя на Общински съвет- Девин, заседанията се откриват и ръководят от заместник–председател или избран общински съветник.

(3) При повече от 1 (един) заместник–председател, председателят на Общински съвет- Девинопределя за­местващия го заместник-председател.

 

Чл.70

(1) Председателят на Общински съвет- Девиноткрива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

 

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) По преценка на председателя на Общински съвет- Девинили по искане на група общински съветници, проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя на Общински съвет- Девин.

  

Чл.71

(1) В началото на всяко заседание на Общински съвет- Девинсе гласува дневния ред.

(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието.

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

 

Чл.72

(1) Заседанията на Общински съвет- Девинса открити.

(2) По изключение Общински съвет- Девинможе да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

(3) Предложение за закрито заседание могат да правят не по-малко от 6 (шест)общински съветници.

(4) Общински съвет- Девинобсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(5) Решенията взети на закрито заседание се обявяват публично.

 

Чл.73

(1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на Общински съвет- Девин.

(2) Председателят на Общински съвет- Девине длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към лица в залата, се отстраняват от заседанието.

 

Чл.74

(1) Председателят на Общински съвет- Девиндава думата за изказване на общинските съветници.

(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя на Общински съвет- Девин.

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

(4) Председателят на Общински съвет- Девинсъставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на изказващите се в зависимост от поредността на заявките.

 

(5) Председателят на Общински съвет- Девиндава думата на председателите на групите общински съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях заместник, когато я поискат в рамките на дискусиите по въпроси от дневния ред и във времето, определено за съответната група.

(6) Веднъж на заседание, председателят на Общински съвет- Девиндава думата на председателите на групите общински съветници или на техни заместници, ако я поискат, извън въпросите от дневния ред. Изказванията са до 3 (три) минути. Такова право имат и съветниците, които не членуват в група.

 

Чл.75

(1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

   1. прекратяване на заседанието;

   2. отлагане на заседанието;

   3. прекратяване на разискванията;

   4. отлагане на разискванията;

   5. отлагане на гласуването;

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 (две) минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

 

Чл.76

(1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят на Общински съвет- Девинго предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му се отнема думата.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

 

Чл.77

(1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 3 (три) минути.

(2) Председателят на Общински съвет- Девинотнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.

 

Чл.78

(1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 (две) минути.

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 2 (две) реплики.

(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветникима право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 (две) минути след приключване нарепликите.

 

Чл.79

(1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 (три) минути, когатов изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 3 (три) минути.

(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.

(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най–много на 2 (двама) общински съветници.

 

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

 

Чл.80

След като списъкът на изказващите се е изчерпал, председателят на Общински съвет- Девин обявява разискванията за приключени.

 

Чл.81

Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

 

Чл.82

(1) Кметът на Община Девин, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да присъстват на заседанията на Общински съвет- Девин.

(2) Председателят на Общински съвет- Девиндава думата за изказване на кмета на Община Девин по негово искане.

(3) Председателят на Общински съвет- Девиндава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.

 

Чл.83

(1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общински съвет- Девин, кмета на Община Девин или общинската администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят в рамките на определеното по чл.66, ал.3 от този правилник време.

(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 2 (две) минути.

 

Чл.84

(1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи отговора писмено.

(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.

(3) Председателят на Общински съвет- Девинопределя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

 

Чл.85

(1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или важни причини налагат, председателят на Общински съвет- Девинможе да прекъсва заседанието на съвета за определено време.

(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 15 (петнадесет) минути веднъж на заседание.

(3) Председателят прекъсва заседанието след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването, което не може да бъде по-малко от 15 (петнадесет)минути. Прекъсване на заседанието не се иска по-рано от 1 (един) час след започването му и не по-късно от 1 (един) час преди приключване на заседанието. Интервалът между две прекъсвания не може да е по-малък от 1 (един) час.

 

Чл.86

(1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Общински съвет- Девинпо предложение на председателя на Общинския съвет или на общински съветници.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

 

Чл.87

(1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група общински съветници, Общински съвет- Девин може да реши отделно гласуване да бъде тайно.

(2) Явно гласуване се извършва чрез:

   1. вдигане на ръка;

     2. ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговор с “да”, “не”, “въздържал се”;

   3. саморъчно подписване;

(3) Тайното гласуване се извършва с бюлетини по утвърден образец.

 

Чл.88

(1) Предложение за гласуване по чл.87, ал.2, т.З или за тайно гласуване може да бъде направено от 6 (шест) от общия брой на съветниците или от една от групите общински съветници.

(2) Предложението се поставя на гласуване без изказвания. Изслушва се по един общински съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.

 

Чл.89

От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

 

Чл.90

(1) Гласуването се извършва по следния ред:

   1. предложения за отхвърляне;

   2. предложения за отлагане на следващо заседание;

   3. предложения за заместване;

   4. предложения за поправки;

   5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки

   6. предложения за допълнения;

   7. основното предложение;

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

 

Чл.91

Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от поло­вината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено дру­го.

 

Чл.92

(1) Председателят на Общински съвет- Девинобявява резултата от гласуванетоведнага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на Общински съвет- Девинразпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.93

(1) За заседанието на Общински съвет- Девинсе води подробен протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно на другия ден. Протоколът се води от секретар, който е служител в звеното по чл.29а, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и се подписва от него, от председателя и заместник-председател на Общински съвет- Девиннай-късно в 5–дневен срок от заседанието.

(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените стано­вища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

 

Чл.94

Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправяне­то на грешки в 7–дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от Общински съвет- Девинна следващото заседание.

 

Чл.95

Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по на­реждане на председателя на Общински съвет- Девин, след консултации с вносителя и док­ладчика и се обявяват пред общинския съвет на следващото заседание.

 

Глава девета

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВИН:

 

Чл.96

(1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотиви­те към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на Община Девин. Проектът за годишния бюджет на Община Девин се внася от кмета на Община Девин.

(2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от при­лагането на проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение.

 

Чл.97

(1) Председателят на Общински съвет- Девинразпределя проектите между постоян­ните комисии. Председателят на Общински съвет- Девинопределя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.

(2) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на Общински съвет- Девинв 3– дневен срок от уве­домяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.

 

Чл.98

(1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 3 (три) дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на Общински съвет- Девин, на председателя на водещата комисия и на вносителя на проекта за решение мотивирано становище.

(2) Становищата по проектите за решения се предоставят на общинския съвет от водещите комисии не по-късно от 3 (три) дни от тяхното внасяне.

 

(3) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проекторешението се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия.

 

Чл.99

(1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, се предоставят на общинските съветници по реда на чл.68, ал.1 от този правилник. А в случаите на чл.67, ал.1 и чл.68, ал.2 от този правилник - не по-късно от началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани.

(2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като Общински съвет- Девинизслуша становището на вносителя, водещата комисия и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.

 

Чл.100

Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието, но не по-късно от подлагането му на гласуване от общинските съветници.

 

Чл.101

Председателят на Общински съвет- Девине длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до кмета на Община Девин и областния управител в 7–дневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго.

 

Чл.102

(1) Общински съвет- Девинсъс свое решение може да създаде консултативен съвет, който да подпомага работата му по конкретни въпроси.

(2)Общински съвет- Девинсъс свое решение може да създава експертни групи във връзка с осъществяване на своите правомощия или в изпълнение на конкретни задачи, произтичащи от нормативни актове или от негови решения.

(3) В решението за съставяне на консултативен съвет/експертна група Общински съвет- Девинопределя техният ръководител и състав, редът на осъществяване на дейността им, техните функции и задачи.

(4) Експертите/консултантите работят на обществени начала.

(5) В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя отОбщински съвет- Девин, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на Община Девин.

(6) Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на Общински съвет- Девин.

(7) Информация за състава на консултативния съвет/ експертната група и резултатите от тяхната работа се предоставя на официалната страница на Община Девин в Интернет.

 

Чл.103

(1) Общински съвет- Девинможе да организира дискусиии консултации относно проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

(2) Общински съвет- Девинс мнозинство повече от половината общински съветници приема решение за организиране на обществени дискусиии/или обществени консултации, с което определя предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за провеждането им .

(3) Председателят на Общински съвет- Девин, чрез звеното по чл.29а, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни, електронни медии или официалната Интернет страница на общината решението по ал.2 най-малко 7 (седем) дни преди дататана обсъждането.

(4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

 

Чл.104

(1) Общински съвет- Девинприема решение с което определя предмета, формите, датата, мястото и процедурните правила за провеждане на обществени обсъждания, предвидени в специални закони – Закона за общинските бюджети, Закона за устройство на територията, Закона за общинския дълг и др.;

(2) Оповестяването се извършва по реда на чл.103, ал.3, а съставянето на протоколи за проведените обсъждания – по реда на чл.103, ал.4.

 

Чл.105

Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници.

 

Чл.106

(1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на Община Девин и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок от 7 (седем) дни от разпределянето му.

 

Чл.107

(1) Текстът на нормативните актове на Общински съвет- Девин(наредби, правилници, инструкции и др.), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на Общински съвет- Девини лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.

(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.

(3) Препис от оригинала се издава с разрешение на Общински съвет- Девин и се заверява от Секретаря на общината.

 

Чл.108

(1) Нормативните и общите не нормативни актове на Общински съвет- Девинсе разгласяват чрез официалната страница на общината в Интернет, местните печатни издания или по друг подходящ начин.

 

Чл.109

(1) Председателят на Общински съвет- Девинизготвя и внася за разглеждане отчет за дейността на съвета и на неговите комисии на всеки шест месеца, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината.

(2) Отчетът включва и упражнявания текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от Общински съвет- Девинактове.

 

(3) Отчетът се публикува във 1 (един) местен или регионален вестник и в официалната Интернет страницата на Община Девин.

(4) Председателите на Постоянните комисии към Общински съвет – Девин внасят в деловодството на Общинския съвет отчет за работата на комисиите на всеки шест месеца.

 

Чл.110

(1) Общински съвет- Девин, неговия заместник и общинските съветници са длъжни да приемат граждани и представители на техните организации, и да изслушват предложения и молби по въпроси от местно значение.

(2) Приемането се провежда в определени дни и часове, с възможност за гражданите да се ползват от правото си и в извънработно време.

 

Глава десета

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВИН:

 

Чл.111

(1)Общински съвет- Девинупражнява контрол върху актове на кмета на Община­ Девин, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.

(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

 

Чл.112

Общинският съветник може да отправя питания чрез председателя на Общински съвет- Девин. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на Община Девин. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

 

Чл.113

(1) Кметът на Община Девин отговаря на питането на следващото заседание, освен ако Общински съвет- Девинреши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

(2) Кметът на Община Девин може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.

 

Чл.114

(1) Председателят на Общински съвет- Девинобявява постъпилите питания в началото на всяко заседание.

(2) Председателят на Общински съвет- Девине длъжен да изпрати на кмета на Община Девин питането в 3–дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.

(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

 

Чл.115

Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на Общински съвет- Девинуведомява кмета на Община Девин и съобщава в началото на заседанието.

 

Чл.116

(1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 3 /три/ минути, а кметът да отговори в рамките на 5 /пет/ минути.  

(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 /две/ минути да изрази своето отношение към отговора.

 

Чл.117

(1) При писмен отговор на питане, председателят на Общински съвет- Девинсъобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.

(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.

 

Чл.118

(1) Общински съвет- Девинизслушва питанията и отговорите в края на заседанието.        

(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.

 

Чл.119

(1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вечее отговорено.

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на нормативните изисквания, председателят на Общински съвет- Девинуведомява общинския съветник да отстрани в 3–дневен срок несъответствията.

 

Чл.120

Общински съвет- Девинпровежда обсъждане на отчета за изпълнението на общинския бюджет веднъж на всеки 6 /шест/ месеца.

 

Чл.121

(1) Кметът на Община Девин организира изпълнението на актовете на Общински съвет- Девини внася в съвета отчет за изпълнението им 2 /два/ пъти годишно. Отчетът обхваща решенията на Общински съвет- Девин, договорите и административните актове, издадени в тяхно изпълнение и съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното изпълнение.

(2) Кметът на Община Девин изпраща на Общински съвет- Девинадминистративните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в 7–дневен срок от издаването или подписването им.

(3) Кметът на Община Девин представя пред Общински съвет- ДевинПрограма за управление за срока на мандата в 3–месечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на Община Девин представя пред Общински съвет- Девингодишен отчет за изпълнението на Програмата.

 

Чл.122

(1) Кметът на Община Девин може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на Общински съвет- Девинили да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове.

(2) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на Общински съвет- Девинв 7–дневен срок от получаването му.

(3) Председателят на Общински съвет- Девинразпределя на водещата комисия постъпилото от кмета на Община Девин оспорване на решение на съвета в 3–дневен срок от получаването им и възлага изготвяне на становище.

(4) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от Общински съвет- Девинв 14–дневен срок от получаването му.

(5) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на Община Девин, съответно от областния управител, в 7–дневен срок от изтичане на срока по ал.4, ако в този срок Общински съвет- Девинне се произнесе по него.

(6) Общински съвет- Девинможе да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

(7)Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството предвидено в закона, ноне по-малко от 9 /девет/ общински съветници.

 

Чл.123

(1)Пълномощията на кмета на Община Девин или на кметовете на кметства се прекратяват предсрочно на предвидените в чл.42, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация основания с решение на Общинската избирателна комисия.

(2) Когато пълномощията на кмета на Община Девин или на кмет на кметство са прекратени предсрочно, Общински съвет- Девинизбира временно изпълняващ длъжността кмет на Община Девин, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на Община Девин се избира един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник–кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на Община Девин се избира от Общински съвет- Девинпо предложение на общински съветник.

(3) Решенията на Общински съвет- Девинпо ал.2 се приемат с мнозинство не по–малко от 9 /девет/ общински съветници.

 

Чл.124

(1) Общински съвет- Девинможе да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд;

(2) Решенията на Общински съвет- Девинпо ал.1 се приемат с мнозинство от не по-малко от 9 /девет/ общински съветници.

 

Глава единадесета

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВИН И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ:

 

Чл.125

(1) Кметът на Община Девин, кметовете на кметства и кметските наместници мо­гат да присъстват на заседанията на Общински съвет- Девини неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.

 

(2) Кметът на Община Девин подписва и внася в Общински съвет- Девинпроекти на ре­шения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

(3) Проекти за решения, внесени от общински съветници се придружават при необходимост със становище на кмета на Община Девин, освен ако не касаят организационната работа на съвета.

 

Чл.126

Кметът на общината организира изпълнението на решенията на Общински съвет- Девинчрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администра­ция и се отчита за това на всеки6 /шест/месеца.

 

Чл.127

(1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската админис­трация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на Общински съвет- Девинот последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.

(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на Общински съвет- Девин, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се оп­ределят в наредба на Общински съвет- Девин.

 

Чл.128

Секретарят на Община Девин следи за изготвянето и обнародването на актовете на Община Девин и за довеждането им да знанието на населението.

 

Чл.129

(1)Кметът на Община Девин уведомява писмено Общински съвет- Девинза времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

(2)Председателят на Общински съвет- Девинуведомява писмено кмета на Община­ Девин за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

 

Чл.130

(1)Общински съвет- Девинопределя размера на трудовите възнаграждения на кмета на Община Девин и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на Община Девин.

(2) Общински съвет- Девинрешава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са изключителна компетентност на други органи.

 

Чл.131

(1) Общински съвет- Девинодобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на Община Девин.

(2) Общински съвет- Девинможе да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на Община Девин и определя функциите им.

 

Чл.132

(1) Общински съвет- Девинняма администрация със собствен щат. Дейността на Общински съвет- Девин се подпомага и осигурява от общинската администрация.

 

(2) Кметът на Община Девин осигурява експертното и организационно обслужване на Общински съвет- Девин, като определя в устройствения правилник на общинската администрация съответни задължения на нейните служители.

(3) Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на Общински съвет- Девини неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на Община Девин.

 

Чл.133

(1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на Общински съвет- Девини на неговите комисии.

(2) Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават от кмета на Община Девин по предложение на председателя на Общински съвет- Девин.

 

Чл.134

Звеното по чл.29а, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

     1. осигурява деловодното обслужване на Общински съвет- Девини на неговите комисии;

     2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на Общински съвет- Девини неговите комисии;

     3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на Общински съвет- Девини на комисиите, изпращането на актовете на Общински съвет- Девини становищата на комисиите;

     4. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от преброяването;

     5. изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя Общински съвет- Девин.

 

Чл.135

Общински съвет- Девинможе да възлага на кметовете на кметства допълнителни функции извън тези по чл.46 Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

Чл.136

(1) Назначените от кмета на Община Девин кметски наместници могат да присъстват на заседанията на Общински съвет- Девин, на заседанията на комисиите и да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места.

(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на Общински съвет- Девинчрез кмета на Община Девин.

 

Глава дванадесета

ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО:

 

Чл.137

(1) Общините могат да си сътрудничат помежду си, с областите, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия.

(2) Общинското сътрудничество има за цел да подобри качеството предоставяните от общината услуги на населението, да повиши ефективността им или да намали цената на услугите.

(3) За постигане на целите по ал.2, общинските съвети могат да провеждат съвместни сесии.

 

Чл.138

Общински съвет- Девинодобрява споразумение за общинско сътрудничество при спазване на изискванията на чл.61,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

Главатринадесета

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 

§1. Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет- Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

§2. Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет- Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от 01 януари 2008 год.иотменя Правилника по чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, утвърден с Решение № 119/13.08.2004 год., изм. и допълнен с Решение №162/29.10.2004 год. на Общински съвет- Девин.

 

§3. Този Правилник е приет с решение № 6 от 17.12 2007 год. на Общински съвет- Девин, по Протокол №3, изм. и доп. с решение №6 от 21.01.2009г. и решение №30 от 26.03.2009г., Решение №132 от 07.12.2009 г. изм. с решение №4 от 29.11.2011г., изм. и доп. с решение №49 от 29.03.2012г. отменено с решение № 114 от 18.06.2012г. /№4 от 29.11.2011г. и решение №49 от 29.03.2012г./, изм. с решение № 185 от 03.09.2012г.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер