Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Стартира проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в Община Девин”
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0045-С0001


"Осигуряване на достоен живот

на лица, зависими от грижа в

община Девин"


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Стартира ПРОЕКТ

„Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа

в община Девин”

 

От 01.01.2013 год. община Девин стартира изпълнението на проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин” по Договор №BG051PO001-5.1.04-0045-С0001. Одобреният проект е по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Продължителността на проекта е 16 месеца – от 01.01.2013 год. до 30.04.2014 год., а бюджета му е 167 350,28 лв.

С реализиране на предвидените в проекта дейности ще се осигури изпълнение на общата цел на проекта: Осигуряване на достоен живот на лицата от населените места на Община Девин, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и преодоляване на социалната им изолация чрез предоставяне на услуги в домашна среда.

Проектът предвижда предоставяне на почасови социални услуги на 50 лица, зависими от грижа от населените места на община Девин. Услугите ще бъдат предоставяни чрез Център за услуги в домашна среда, създаден като общинско предприятие. За целта се предвижда назначаване на 1 управител на Центъра и 25 души персонал – за предоставяне на социалните услуги „домашен помощник”, „социален асистент” и „личен асистент”.

Чрез предоставяните услуги ще се осигури помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на лица от уязвимите групи, както и разширяване на възможностите им да водят самостоятелен начин на живот.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Девин носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.


 


 

Инвестира във вашето бъдеще!


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер