Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Проект за бюджет за 2013 г. и отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г. на Община Девин.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Презентация на проекта за бюджет на Община Девин за 2013 год. - ИЗТЕГЛИ

 

 

 

 

ОТЧЕТ 2012 ГОДИНА

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Към 31.12.2012 год. в приходната част на бюджета са постъпили общо приходи в размер на 7 204 804 лева, в т.ч наличност по сметка в банка в размер на 482 847 лева.

1. Общо приходи за делегирани от държавата дейности - 4 465 000 лева, при план    4 495 878 лева или изпълнение 99.31 %.

2. Общо приходи от общински дейности 2 739 804 лева, при план 3 209 605 лева или изпълнение 85.36 %.

В структурен аспект изпълнението на отделните елементи на приходната част на бюджета към 31.12.2012 г. е както следва:

 

І. ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

 

Неданъчни приходи

 

 

 

Пара-граф

Наименование на параграфа

Начален план

2012 год.

отчет към 31.12.2012 г.

% изпълнение на плана

24-00

Приходи и доходи от собственост

   10 318

10 318

100.00

24-05

Приходи от наеми на имущество

10 318

10 318

 

36-00

Други неданъчни приходи

160 

 160

 100.00

36-11

Застрахователни обещетения на ДМА

100 

 100

 

36-19

Други неданъчни приходи

                   60

60

 

37-00

Внесени ДДС и други данъци

-310

 -310

 100.00

37-02

Внесен данък върху приходите от стопанска дейност

-310

-310

 

45-00

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени от страната

160

160

 100.00

45-01

Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени от страната

160

160

 

 

Приходи и доходи от собственост

С Решение на Общински съвет-Девин № 42 от 30.03.2010 год. е дадено право на директорите на общинските училища да реализират собствени приходи. За 2012 г. по сметка на училищата са постъпили средства от предоставени помещения под наем в размер на        10 318 лева, при план 10 318 лева или изпълнение 100% и са внесени данъци върху приходите от стопанска дейност в размер на 310 лв.

Други неданъчни приходи – средства, постъпили от продадени тръжни документи за проведени обществени поръчки по ЗОП и застрахователни обезщетения за нанесени щети.

Приходи от дарения – постъпили са средства от дарения в размер на 160 лева за нуждите на СОУ „Христо Ботев” гр. Девин.

Взаимоотношения с Централния бюджет

Пара-граф

Наименование на параграфа

Начален план 2012 год.

отчет

към 31.12.2012 г.

% изпълнение на плана

31-00 

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ 

3 386 512

3 357 294

99.14

31-11

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности

3 090 247

3 090 213

100.00

31-13

Целеви трансфери за капиталови разходи

 

 

 

31-18

Получени целеви трансфери (СБ)

158 106

158 104

100.00

31-20

Възстановени трансфери (субсидии за ЦБ)

 

-29 182

 

31-28

Получени целеви трансфери (субсидии и компенсации за пътнически превози)

138 159

138 159

100.00

 

Взаимоотношения с Централния бюджет – към 31.12.2012г. взаимоотношенията с ЦБ са изпълнени в размер на 3 386 476 лева, при план 3 386 512 лева, или изпълнение 99.99%.

По параграф 31-20 „Възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ са отразени със

знак (-) възстановените неусвоени средства, предоставени през 2011 г. по решения на МКВП към МС – 29 182 лева.

 

Трансфери

Параграф

Наименование на параграфа

Начален план

2012 год.

отчет

към 31.12.2012 г.

% изпълнение на плана

61-00

Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки

120 217

120 217

100.00

61-01

Получени трансфери

187

187

 

61-05

Получени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)

120 030

120 030

 

64-00

Трансфер от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма - ПУДООС

13 103

13 103

100.00

64-01

Получени трансфери (+) от ПУДООС

13 103

13 103

 

 

Трансфери между бюджетни сметки

- от МТСП – по сметка на община Девин са получени средства за изплащане на възнагражденията на работещите по програми за осигуряване на заетост в размер на            120 030 лв.

- от Агенция за социално подпомагане за възстановени на общината изплатените средства за безплатни лекарства на ветераните от войните в размер на 187 лв.

Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма

- от ПУДООС е получено финансиране за проекти на СОУ „Христо Ботев” - гр. Девин и ЦДГ - с. Гьоврен и с. Грохотно, като получените средства в размер на 13 103 лева са за реализиране на мероприятия, насочени към опознаване на природата и нейното съхраняване от човека.

 

Операции с финансови активи и пасиви

Параграф

Наименование на параграфа

Начален план

2012 год.

отчет

към 31.12.2012 г.

% изпълнение на плана

88-00

Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето

0

-1 660

0

88-03

Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки

 

-1 660

 

93-00

Друго финансиране

118

118

100.00

93-10

Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица

118

118

 

95-00

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

965 600

659 297

 

95-01

Остатък в лв. от предходния период (+)

965 600

965 600

 

95-07

Наличност в лева в края на периода (-)

 

-306 303

 

 

Временно съхранявани средства в размер на 1 660 лева - по този параграф са отразени получените и разходвани средства от общинските училища предоставени им от Министерство на образованието, младежта и науката по ОП „Развитие на човешките ресурси” за проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ” и проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

Друго финансиране – по този параграф са отчетени внесените гаранции за участие по открити процедури от СОУ „Христо Ботев” гр. Девин по ЗОП .

Операции с финансови активи и пасиви. Депозити и средства по сметки

Средствата са целеви за обекти, финансирани със средства на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС и средства за функция и дейности, финансирани от държавния бюджет и остават за разходване.

 

ІІ. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР / МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ/

 

Имуществени данъци

Параграф

Наименование на параграфа

Начален план

2012 год.

отчет

към 31.12.2012 г.

% изпълнение на плана

01-00

Данък върху доходите на физическите лица

32 000

22 124

69.14

01-03

Окончантелен годишен (патентен) данък

32 000

22 124

 

13-00

Имуществени данъци

542 000

397 537

73.34

13-01

Данък върху недвижимите имоти

187 000

154 074

82.39

13-03

Данък върху превозните средства

256 000

166 292

64.95

13-04

Данък върху имущества и дарения по възмезден начин

53 000

41 762

78.79

13-08

Туристически данък

46 000

35 409

76.97

20-00

Други данъци

101

101

100.00

 

Всичко имуществени данъци

574 101

419 762

73.11

 

Общото изпълнение на имуществените данъци и патентен данък е в размер на 419 762 лв., което представлява 73,11 % от разчета за годината. Най-голям относителен дял в изпълнението на имуществените данъци има данъка върху превозните средства. През 2012 г. се наблюдава тенденция за намаляване на броя на данъчно задължените лица, подлежащи на облагане с патентен данък.

 

Неданъчни приходи

 

Параграф

Наименование на параграфа

Начален план

2012 год.

отчет

към 31.12.2012 г.

% изпълнение на плана

24-00

Приходи и доходи от собственост

100 518

63 850

63.52

24-04

Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

0

595

 

24-05

Приходи от наеми на имущество

71363

33 024

46.27

24-06

Приходи от наеми на земя

26 155

26 807

102.49

24-08

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

3 000

3 424

114.13

27-00

Общински такси

774 500

644 308

83.19

27-01

За ползване на детски градини

61 500

63 809

103.75

27-05

За ползване на пазари, тържища, панаири, улични платна

30 000

25 966

86.55

27-07

За битови отпадъци

600 000

456 244

76.04

27-08

За ползване на общежитие и други по образование

6 000

6 740

112.33

27-10

За технически услуги

45 000

51 750

115.00

27-11

За административни услуги

20 000

21 229

106.14

27-15

За откупуване на гробни места

3 000

2 910

97.00

27-17

За притежание на куче

1 000

166

16.60

27-29

Други общински такси

8 000

15 494

193.67

28-00

Глоби, санкции и наказателни лихви

8 257

22 950

277.95

 

28-02

Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети

 

8 257

 

22 950

 

277.95

36-00

Други неданъчни приходи

15 159

14 609

96.37

36-01

Реализирани курсови разлики от валутни операции (+/-)

-41

-41

100.00

36-19

Други неданъчни приходи

15 200

14 650

96.38

37-00

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-118 624

-112 904

95.17

37-01

Внесен ДДС (-)

-111 380

-103 903

93.29

37-02

внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)

 

-7 244

 

-9 001

 

124.25

40-00

Постъпления от прадажба на нефинансови активи

292 000

141 636

48.50

40-22

Постъпления от продажба на сгради

66 000

14 240

21.57

40-30

Постъпления от продажда на НМДА

110 000

10 427

9.48

40-40

Постъпления от продажба на земя

116 000

116 969

100.83

41-00

Приходи от концесии

200 000

201 604

100.80

45-00

Помощи, дарения и други безвъзмездно полечени суми от страната

 

42 311

 

42 311

 

100.00

45-01

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

 

42 311

 

42 311

 

46-00

Помощи, дарения и други безвъзмездно полечени суми от чужбина

 

95 705

 

95 705

 

100.00

46-10

текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз

 

95 705

 

95 705

 

 

Всичко неданъчни приходи

1 409 826

1 114 069

79.02

 

За 2012 година неданъчните приходи са изпълнени в размер на 1 114 069 лева при план 1 409 826 лева или изпълнение 79.02 % .

Приходите и доходите от собственост са изпълнени в размер на 63 850 лева, при план 100 518 лева или изпълнение в размер на 63.52 %. Предвидени са за събиране просрочени вземания, които през 2012 г. не са събрани. Заведени са изпълнителни дела и са изпратени покани за доброволни плащания.

Общинските такси са основен компонент на неданъчните приходи и са изпълнени в размер на 644 308 лева, при план 774 500 лева или изпълнение 83.19 %, като най-голяма тежест в общинските такси е за таксата за битови отпадъци. Постъпленията за 2012 г. са в размер на 456 244 лева

Глоби, санкции и наказателни лихви –

За 2012 г. са отчетени глоби в размер на 22 950 лева при план 8 257 лева или изпълнение 277.94 %. Наблюдава се преизпълнение на на приходите от глоби. С ДДС № 12 от 29.12.2011 г. се смени начина на отчитане на лихвите за просрочие на местните данъци и такса за битови отпадъци, като вместо по съответния приходен параграф за отчитане на данъка или таксата, тези лихви се отнасят по параграф  28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви”.

Други неданъчни приходи

Неданъчните приходи са изпълнени в размер на 14 609 лева, при план 15 159 лева или изпълнение 96.37 %. По този параграф са отчетени постъпилите средства от продажба на тръжни и конкурсни документи за обявени от общината обществени поръчки по ЗОП и реализирани курсови разлики от продажба на валута. Тук са отчетени и постъпилите средства в размер на 12 000 лева от „Михалково” АД по договор за реклама срещу изграждане на детска площадка в гр. Девин, находяща се на площад „Игор Юруков”.

Приходите от продажба на нефинансови активи (§40-00) – През 2012 година са планирани да постъпят средства от продажба на нефинансови активи в размер на 292 000 лева, а са постъпили средства в размер на 141 636 лева или изпълнение 48.50 %. Неизпълнението на този приход доведе до неизпълнение на заложените в капиталовата програма обекти на общината, тъй като тези приходи са обвързани с реализацията на инвестиционната програма.

Приходите от концесии (§41-00) – Постъпили са средства в размер на 201 604 лева, при план 200 000 лева или изпълнение 100.80 %. Това са средства от отдадена на концесия държавна собственост - минерални извори, намиращи се на територията на община Девин („Девин” АД - 147 092 лв., „Атлантик Дивайн” АД - 24 642 лв., ТПК „Михалково” – 28 770 лв.) и предоставена от община Девин концесия на спортна площадка - 1 100 лв.

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени средства от страната (§45-00) за 2012 г. са получени помощи в размер на 42 311 лв. Съгласно волята на дарителите тези дарения са предоставени на разпореждане на кмета на общината, за изготвяне на прединвестиционно проучване за проект „Комплексен воден проект на гр.Девин”; за организиране на спортни мероприятия; за провеждане на „Часът на Земята”; за Празника на град Девин и 100-годишнината от Освобождението му и коледните и новогодишни празници.

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина (46-00) в размер на 95 705 лева. Средствата са за изпълнение на проекти:

- „ИТ СПА Туризъм – развитие на СПА туризъм в пограничния регион чрез използване на иновативни ИТ услуги”, финансиран по договор за предоставена безвъзмездна финансова помощ B1.12.07 от 29.03.2011 г. - 73 652 лв.

- „Ситариус SEE/B/0016/4.3/X „Стартиране на местно предприемачество в областта на културното и природно наследство: стратегии и средства за обединяване на усилията, опазване и мобилизиране на културното богатство, усвояване на опит” -   8 545 лв.

- „Био Бранд” №8320 „Разработване на съвместна схема за промоция на местни органични продукти в трансграничния район” – 13 508 лв.

Взаимоотношения с Централния бюджет

Параграф

Наименование на параграфа

Начален план 2012 год.

отчет

към 31.12.2012 г.

% изпълнение на плана

31-00 

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ 

1 180 700

1 180 698

100.00

31-12

Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности

908 500

908 500

 

31-13

Целеви трансфери за капиталови разходи

272 200

 272 198

 

В частта на общинските дейности са получени всички трансфери, одобрени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година.

 

Трансфери

Параграф

Наименование на параграфа

Начален план

2012 год.

отчет

към 31.12.2012 г.

% изпълнение на плана

61-00

Трансфери между бюджетни сметки

33 241

31 443

100.00

61-01

Получени трансфери  (+)

73 801

73 801

 

61-02

Предоставени трансфери (-)

-40 560

- 42 358

 

62-00

Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки

-163 142

- 163 142

100.00

62-02

Предоставени трансфери (-)

-163 142

- 163 142

 

 

През 2012 година по сметка на община Девин са получени целеви трансфери в размер 73 801 лв.

-  от МТСП - за предоставяне на социалната услуга „Обществената трапезария” -    26 519 лева

- от МРРБ, Агенция „Пътна инфраструктура”- за първи транш на зимно поддържане на Републикански пътища в границите на градовете - 6 684 лева и 6 684 лева за текущ ремонт и поддържане на платното за движение на републикански пътища в границите на град Девин.

- от МРРБ по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна България” 2007 – 2013 за изпълнение на проект „Сагитариус” SEE/B/0016/4.3/X –33 914 лева

и са извършени трансфери в размер на 198 512 лева

- възстановени са 55 лв. по сметка на МТСП неизразходвани средства предоставени ни за обществена трапезария.

- Съгласно чл.71е и чл.71а от Закона за управление на отпадъци и т. 16 от указанията на Министерство на финансите дадени ни с ДДС №03 от 30.03.2011 г. по сметка на община Доспат са преведени средства в размер на 42 303 лева.

- Предоставен е трансфер между бюджетни и извънбюджетни средства в размер на 163 142 лв. по проект BG161PO001/4.1-01/2007/058 „Извършване на енергоефективни мероприятия и изпълнение на необходимите СМР на СОУ „Христо Ботев” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в размер 163 020 лв. и проект „Нови възможности за социално включване на лица зависими от грижа в община Девин, услуга социален асистент и домашен помощник” в размер на 122 лв.

Параграф

Наименование на параграфа

Начален план

2012 год.

отчет

към 31.12.2012 г.

% изпълнение на плана

76-00

Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки (нето)

342 081

324 175

94.76

76-21

Предоставени заеми (-)

 

-331 726

 

76-22

Възстановени заеми (+)

342 081

655 901

 

Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки – за изплащане на възнаграждения на работещите по ОП „Човешки ресурси” проект „Нов избор – Развитие и реализация” са предоставени заеми в размер на 331 653 лева и са възстановени заеми в размер на 404 421 лева. По проект „Достоен живот „ Алтернативи” личен асистент е ползван заем в размер на 72 лева и същият е възстановен. Възстановен е и заема предоставен през 2011 година за окончателно разплащане на разходите по проект „Нови възможности за социално включване на лица зависими от грижа в община Девин, услуга социален асистент и домашен помощник” в размер на 31 576 лв. На основание указанията дадени ни с ДДС №7 са съставени счетоводни операции на начислена и касова основа за възстановения заем в размер на 219 831 лв. проект „Извършване на енергоефективни мероприятия и изпълнение на необходимите СМР на СОУ „Христо Ботев” на ОП „Регионално развитие”. Към 31.12.2012 г. от ползваните временни безлихвени заеми за изплащане на възнаграждения на работещите по програми и остават за възстановяване средства в размер на 17 905 лв.

 

Операции с финансови активи и пасиви

Параграф

Наименование на параграфа

Начален план

2012 год.

отчет

към 31.12.2012 г.

% изпълнение на плана

83-00

Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-)

-332 174

-495 193

 

83-21

Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)

-56 811

-219 831

 

83-22

Погашения дългосрочни заеми от банки в страната (-)

-275 363

-275 362

 

93-00

Друго финансиране –нето (+/-)

 

163 020

 

93-39

Друго финансиране –нето (+/-)

 

163 020

 

95-00

Депозит и средства по сметки – нето (+/-)

164 972

-11 572

 

95-01

Остатък в лева, валута от предходни периоди

164 972

164 972

 

95-07

Наличност в лева в края на периода (-)

 

-176 544

 

Извършени са погашения в размер на 199 500 лева по сключения през 2007 г. между Община Девин и ТБ „Интернешънъл Асет Банк” гр. Смолян договор за предоставен дългосрочен кредит за финансиране разходите по проект „Рехабилитация и изграждане на улиците в населените места от община Девин”.

Извършени са погашения в размер на 75 862 лева по сключения през 2009 г. договор за дългосрочена кредит за финансиране изготвянето на общински инвестиционен проект в полза на местната общност „Изработване на цялостен проект за изграждане, ремонт и рехабилитация на В и К мрежа, пътна и улична инфраструктура в гр. Девин и селата Беден, Брезе, Грохотно, Гьоврен, Триград, Кестен, Жребово, Михалково, Селча, Стоманово, Осиково и Чуреково, комплексна Спортна зала-Девин и ландшафтно оформление на гр.Девин и кв. Настан”.

Съгласно Решение №146 от 22.12.2010 г., №71 от 07.07.2011 г. и №14 от 29.12.2011 г. община Девин поема задължения по краткосрочен заем за разплащане на дължимите суми по договор за строителство по проект „Извършване на енергоефективни мероприятия и изпълнение на необходимите СМР на СОУ „Христо Ботев”. От предоставените трансфери от ОП „РР” са възстановени средства по кредита към 31.12.2012 г. в размер на 56 811 лева. Със собствени средства на съдлъжника „Партрейд” ООД - гр. София е погасена останалата сума по кредита в размер на 163 020 лева. Същите са отчетени и по §93-39 – Друго финансиране след съгласуване с Министерство на финансите.

Средствата налични по сметка на общината са от получени целеви средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа, за разплащане на разходите за   м. декември на обществена трапезария, за основен ремонт на път Беден и Брезе и други .

 

РАЗХОДИ

 

 

Държавни дейности

 

 

 

§§

Наименование на параграфа

Начален план за 2012 год.

Отчет към 31.12.2012 год.

% изпълнение

01-00

Заплати на персонал зает по трудови и служебни прававоотношения.

2130892

2011590

94.40

02-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

317098

233717

73.70

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодател

514027

452595

88.05

10-00

Издръжки

411343

384238

93.41

40-00

Стипендии

35042

18338

52.33

42-00

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

81588

81519

99.92

43-00

Субсидии за нефинансови предприятия

21830

21830

100.00

45-00

Субсидии на организации с нестопанска цел

114398

114398

100.00

51-55

Капиталови разходи

869660

840472

96.64

ВСИЧКО

4495878

4158697

 

 

Структурата по икономически елементи на отчетените разходи в държавни дейности е следната: трудови разходи – 2 697 902 лв. и са с относително тегло 64.87 % в общия обем на разходите, издръжка – 384 238 лв. с относително тегло – 9.24 %, стипендии 18 338 лв. с относително тегло – 0,44 %, текущи трансфери и субсидии – 217 747 лв. с относително тегло – 5.23 % в общия обем на разходите, капиталови разходи – 840 472 лв. с относително тегло – 20.22 % в общия обем на разходите.

 

 

Местни дейности

 

 

 

§§

Наименование на параграфа

Начален план за 2012 год.

Отчет към 31.12.2012 год.

% изпълнение

01-00

Заплати на персонал зает по трудови и служебни прававоотношения.

92560

87381

94.40

02-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

161373

150284

93.13

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодател

45132

42635

94.47

10-00

Издръжки

1901589

1600361

84.16

22-21

Разходи за лихви

92695

86539

93.36

42-00

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

7000

5050

72.14

46-00

Р-ди за членски внос

4000

3727

93.18

51-55

Капиталови разходи

782316

451553

57.72

ВСИЧКО

3086665

2427530

 

 

 

Структурата по икономически елементи на отчетените разходи в държавни дейности е следната: трудови разходи – 280 300 лв. и са с относително тегло 11.55 % в общия обем на разходите, издръжка – 1 600 361 лв. с относително тегло – 65.92 %, разходи за лихви – 86 539 лв. с относително тегло – 3.56 % в общия обем на разходите, текущи трансфери и субсидии – 5 050 лв. с относително тегло – 0.20 % в общия обем на разходите, разходи за членски внос   3 727 лв. с относително тегло – 0.15 %, капиталови разходи – 451 553 лв. с относително тегло – 18.60 % в общия обем на разходите.

 

 

 

Дофинансиране на държавни дейности

 

 

 

§§

Наименование на параграфа

Начален план за 2012 год.

Отчет към 31.12.2012 год.

% изпълнение

01-00

Заплати на персонал зает по трудови и служебни прававоотношения.

76570

78702

102.78

02-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

10940

10688

97.70

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодател

14990

15001

100.07

10-00

Издръжки

9740

22189

227.81

43-00

Субсидии за нефинансови предприятия

10000

8800

88.00

45-00

Субсидии на организации с нестопанска цел

700

350

50.00

ВСИЧКО

122940

135730

 

Разпределение на разходите по функции

Функция по бюджета

Начален план за 2012 г.

отчет към 31.12.2012 год.

процентно изпълнение на плана

І. Общи държавни дейности

1300998

1107890

85.16

ІІ. Отбрана и сигурност

947765

847542

89.43

ІІІ. Образование

2573537

2496677

97.01

ІV. Здравеопазване

240360

104678

43.55

V. Социално осигуряване и грижи

276869

267198

96.51

VІ. Жилищно строителство, ком. стопанство и околна среда

1327256

945310

71.22

VІІ. Култура

191793

196537

102.47

VІІІ. Икономически дейности и услуги

751709

667464

88.79

ІХ. Разходи некласифицирани в други функции

95196

88661

93.14

Общо разходи по бюджета:

7705483

6721957

87.24

Функция „Общи държавни служби” – извършени са разходи за възнаграждения на служителите в Общинска администрация, на председателя на общински съвет и общинските съветници, както и средства за издръжка на общинската администрация и общински съвет. Тук са отчетени и извършените разходи по проект „Сагитариус” SEE/B/0016/4.3/Х „Стартиране на местно предприемачество в областта на културното и природно наследство: стратегии и средства за обединяване на усилията, опазване и мобилизиране на културното богатство, усвояване на опит” и проект „Био Бранд” №8320 „Разработване на съвместна схема за промоция на местни органични продукти в трансграничния район”

 

Функция „Отбрана и сигурност” – извършени са разходите за материално стимулиране на обществените възпитатели, възнаграждения на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя, средства по ЗЗБУТ, работно облекло и тонизиращи напитки на персонала за изпълнение на денонощно дежурство по оповестяване за преминаването от мирно на военно положение, извършени капиталови разходи със средства предоставени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, както и разходи за дейноста на офисите на военен отчет.

 

Функция „Образование” – извършени са разходи за обучението и възпитанието на децата от 1 до 6 години и разходи извършени от училищата на територията на общината.

 

Функция „Здравеопазване”- извършени са разходи за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя и средства за издръжка по ЗЗБУТ на работещите медицински сестри в детските градини и училища, извършените капиталови разходи за доизграждане на част от административна сграда в кв.68, УПИ І по ПУП на гр. Девин, както и разходи за транспорт на хемодиализно болните и средства за пътни разходи на правоимащи болни и средства разходвани за командировка на експерти от ТЕЛК.

 

Функция „Социално осигуряване и грижи” – извършени са разходи за възнаграждения, осигурителни вноски за сметка на работодателя и разходи за издръжка на работещите по програма за временна заетост. Тук са отчетени и извършените разходи по проект „Обществена трапезария”. От собствените приходи на общината през 2012 г. са предоставени субсидии на клубовета на пенсионери, инвалиди:

- Клуб на пенсионера в гр. Девин – 3 400 лв.

- Клуб на пенсионера кв. Настан - 2 000 лв.

- Клуб на пенсионера с. Лясково - 223 лв.

- Клуб на слепите в гр. Девин – 250 лв.

- Клуб на инвалидите в гр. Девин – 250 лв.

Функция „Жилищно строителство, комунално стопанство и околна среда”

Дейностите в тази група са изцяло за сметка на местните приходи. В тази функция са отчетени извършените разходи в дейност „Осветление на улици и площади” – 102 799 лв., за дейност „Водоснабдяване и канализация” – 24 309 лв., за дейност „Озеленяване” – 2 953 лв., за дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа” – 322 913 лв., за дейност „Други дейности по жилищното строителство и БКС” – 156 665 лв. и разходи за дейност „Чистота” – 335 671 лв.

 

Функция „Почивно дело, Религиозни дейности, Култура” – в тази функция са отчетени предоставените субсидии на читалищата, извършените разходи по културния календар и предоставени субсидии на спортните клубове:

- Футболен клуб „Девин” - 4 000 лв.

- Волейболен клуб „Девин” - 2 300 лв.

- Футболен клуб „Девин” – 2 500 лв от предоставените дарения за спортна дейност.

 

Функция „Икономически дейности” - в тази функция са отчетени извършените разходи по проектИТ СПА Туризъм – развитие на СПА туризъм в пограничния регион чрез използване на иновативни ИТ услуги”, финансиран по договор за предоставена безвъзмездна финансова помощ B1.12.07 от 29.03.2011 г., както и предоставените ни от Министерство на финансите допълнително целеви средства за внедряване на нови модули към програмния продукт за местни данъци и такси „Матеус”

За дофинансиране на държавни дейности за сметка на общинските приходи са изразходвани средства в размер на 135 730 лв. Извършени са разходи за възнаграждения на работещите в други дейности към Общинска администрация, в Центъра за обществена подкрепа, за издръжка на ученическите автобуси, за общежитие и за здравно-осигурителни вноски на работещите по програмата за временна заетост при настъпване на временна нетрудоспособност.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер