Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отчуждаване на частни имоти Заповед за отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на улица „Руен“ в кв.62 и кв.72 по ПУП на град Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

 

РД-09-58

12.02.2013 г.

 

            На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 от ЗОС и Решение №18/21.02.2005г. на общински съвет Девин за отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на улица „Руен“ в кв.62 и кв.72 по ПУП на град Девин за задоволяване на неотложна общинска нужда,която не може да бъде задоволена по друг начин

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

ОТЧУЖДАВАМ за изграждане на улица „Руен“ в кв.62 и кв.72 съгласно приетия ПУП на гр.Девин с Решение №18/21.02.2005г. на общински съвет Девин, следните имоти частна собственост:

 

1.част с площ 129кв.м от имот с кадастрален №20465.502.239,представляващ незастроен терен ,собственост на Стефана Петрова Радичева, Васил Великов Радичев, Васил Георгиев Радичев, Радка Великова Куцева, Мария Георгиева Тодорова, Васил Радичев Радичев, Мария Радева Дорохина, Васил Стефанов Радичев и Виолета Стефанова Радичева с размер на дължимото обезщетение 4515лв./Четири хиляди петстотин и петнадесет лева/.

2. част с площ 26 кв.м от имот с кадастрален №20465.502.862,представляващ незастроен терен ,собственост на н-ци на Абдраман Асанов Солаковс размер на дължимо обезщетение 910лв./Деветстотин и десет лева/.

3. част с площ 56 кв.м от имот с кадастрален №20465.502.864,представляващ незастроен терен собственост на Рени Лисанова Сафтова и н-ци на Лисан Асанов Узуновс размер на дължимото обезщетение 1960 лв./Хиляда деветстотин и шестдесет лева/.

4. част с площ 199 кв.м от имот с кадастрален №20465.502.5922,представляващ незастроен терен ,собственост на н-ци на Рофка Неджипова Кабадаиева, Стоин Минков Кабадаиев, Юлиян Минков Кабадаиев и Севдалина Минкова Малиновас размер на дължимото обезщетение 6965 лв./Шест хиляди деветстотин шестдесет и пет лева/.

5. част с площ 69 кв.м от имот с кадастрален №20465.502.5923,представляващ незастроен терен ,собственост на н-ци на Сали Османов Сюлеймановс размер на дължимото обезщетение 2415лв./Две хиляди четиристотин и петнадесет лева/.

 

            Обезщетенията ще се изплащат по банков път чрез Асет банк, клон Смолян, офис Девин след 31.03.2013г. при представяне на банкова сметка от собственика.

 

Имотите се отчуждават за изграждане на обект публична общинска собственост - улица „Руен“ в кв.62 и кв.72 по ПУП на гр.Девин.

Необходимостта от отчуждаване на имотите се обуславя от влезлия в сила ПУП на гр.Девин, утвърден с Решение №18/21.02.2005г. на общински съвет Девин и неможе да бъде задоволена по друг начин.

 

            Препис от настоящата заповед да се връчи на служба “ Общинска собственост “   при отдел „ПОСДОС”, отдел „БФИР” за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се постави на информационните табла на община Девин и да се публикува в интернет страницата на общината.

 

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в четиринадесет дневен срок от връчването пред административен съд Смолян.

 

 

 

                                               КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:……………..

                                                                            / ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ /

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер