Начало ОБЯВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2013 г. Покана за консултации до политическите партии и коалиции
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ/КОАЛИЦИЯ/

……………………………………………………..

……………………………………………………..

ГР.ДЕВИН

 

                                   УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО/ ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

            Във връзка с произвеждането на насрочените на 12.05.2013 година избори за народни представители и във връзка с Решение №2335-НС/29.03.2012г.на ЦИК и Решение №3-22ПИ/01.04.2013г. на РИК-Смолян, Ви каня на 08.04.2013 година от 11.30 часа в стаята на секретаря на общината, ул.”Дружба” №1, ет.ІІІ, ст.№4 да присъствате и вземете участие при провеждането на консултации за определяне поименния състав на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижната избирателна комисия /ПСИК/, както и да предложите лица, които ще заместят член на тези комисии, когато последният е в трайна невъзможност да изпълнява функциите си.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВИТЕ:

1. Писмено предложение за състав на СИК и ПСИК, което съдържа : трите имена на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която го предлага и телефон за връзка.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 13.03.2013г. или заверено от представителя на коалицията от партии, копие от решението за образуването на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те/ съответната партия или представляващия /те/ коалицията от партии лица; копие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите от партии при консултациите лица.

3. Оригинал или заверено копие от изрично пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участвуват упълномощени лица.

4. Към предложението си по т.1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове , които ще заместват предложените от партиите и коалициите лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си.. Заместването се извършва с решение на Районната избирателна комисия.

            За членове на СИК и ПСИК, могат да бъдат предлагани лица, които отговарят на изискванията на чл.3, ал.1 от Изборния кодекс и владеят български език.За целта всеки предложен член за СИК и ПСИК попълва декларация по чл.16, ал.3 от Изборния кодекс/ИК/, която е неразделна част от предложението на партиите и коалициите до кмета на общината за сформиране на СИК и ПСИК. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.

                        ПРИЛОЖЕНИЕ : - примерен образец предложение - изтегли;

                                                      - справка Приложение №1;

                                                      - проект разпределение – квоти СИК;

                                                       - декларация по чл.16, ал.3 от ИК - изтегли;

ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ

Кмет на община Девин

 

Изготвил: Венцислав Кехайов

Секретар на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер