Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди за прекратяване на категоризация Обект Самостоятелни стаи с адрес: гр.Девин, Общ.Девин, ул.”Шина Андреева” №38
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща


О Б Щ И Н А Д Е В И НЗ А П О В Е Д

 

№ РД-09-247

 

гр. Девин, 06.06.2013 год.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и Протокол № 7 от 05.06.2013 год.на Общинската експертна комисия по категоризиране

П Р Е К Р А Т Я В А М

категория две звезди на:

 

 

Обект Самостоятелни стаи с адрес: гр.Девин, Общ.Девин, ул.”Шина Андреева” №38, във връзка с подадено заявление в община Девин с вх.№94С-882-2/ 23.05.2013г. по искане на лицето извършващо дейност в обекта Станка Иванова Ташкова.

Препис от настоящата заповед да се връчи на главен специалист „Туризъм, защита на потребителя, проекти и програми” при Общинска администрация за контрол и на лицето за сведение.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Кмета на Община Девин пред областен управител гр.Смолян или Административен съд гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

ИЮ/ИЮ                                       КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

   /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер