Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди за прекратяване на категоризация Обект Къща”Лагуна” с адрес: яз.Въча, местност”Нейчев чифлик”, землище с.Михалково
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

О Б Щ И Н А Д Е В И НЗ А П О В Е Д

 

№ РД-09-246

 

гр. Девин, 06.06.2013 год.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и Протокол № 7 от 05.06.2013год.на Общинската експертна комисия по категоризиране

П Р Е К Р А Т Я В А М

категория две звезди на:

 

 

   Обект Къща”Лагуна” с адрес: яз.Въча, местност”Нейчев чифлик”, землище с.Михалково, във връзка с подадено заявление в община Девин с вх.№91-1412-1/21.05.2013г, по искане на собственика на обекта.

Препис от настоящата заповед да се връчи на главен специалист „Туризъм, защита на потребителя, проекти и програми” при Общинска администрация за контрол и на лицето за сведение.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Кмета на Община Девин пред областен управител гр.Смолян или Административен съд гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

ИЮ/ИЮ                                      КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

       /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер