Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди за прекратяване на категоризация Обект Къща”Паунови” с адрес: гр.Девин, Общ.Девин, ул.”Стара планина” №3
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

О Б Щ И Н А Д Е В И Н

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-227

 

гр. Девин, 21.05.2013 год.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и Протокол № 6 от 20.05.2013 год.на Общинската експертна комисия по категоризиране

П Р Е К Р А Т Я В А М

категория три звезди на:

 

 

   Обект Къща”Паунови” с адрес: гр.Девин, Общ.Девин, ул.”Стара планина” №3 във връзка с подадено заявление в община Девин с вх.№94П-16-2/26.04.2013г, по искане на Паун Димитров Паунов, управител на фирма СД”Пийкок-Сие”-Паун Паунов.

Препис от настоящата заповед да се връчи на главен специалист „Туризъм, защита на потребителя, проекти и програми” при Общинска администрация за контрол и на лицето за сведение.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Кмета на Община Девин пред областен управител гр.Смолян или Административен съд гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

ИЮ/ИЮ                                       КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

       /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер