Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет – Девин на 28.06.2013 година /петък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 133 от 11.06.2013 г. относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността” Кмет на кметство” с.Селча община Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 134 от 11.06.2013 г. относно: Осигуряване на средства от общинския бюджет за произвеждането на частични избори за кмет на кметство с. Селча.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 126 от 29.05.2013 г. относно: Прегласуване на Решение № 89 от 08.04.2013 г., поради допусната техническа грешка.

 

                                                                                  Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 127 от 04.06.2013 г. относно: Прегласуване на Решение № 78 от 18.05.2012 г., поради допусната техническа грешка.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 120 от 16.05.2013г. относно: „Отчет за дейността по контрол за сметосъбирането и извозването на ТБО от населените места на Община Девин и депониране в регионално депо Барутин, потдържане площадка за претоварване на ТБО в м. Старо село ”.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 112 от 25.04.2013г. относно:Допълване на Общинския план за защита от бедствия на Община Девин с разчети за евакуация и разсредоточaване на територията на Община Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 117 от 10.05.2013г. относно: Съгласие за разпореждане с общински имот.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 116 А от 10.05.2013г. относно: Съгласие за разпореждане с общински имот.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 114 от 09.05.2013г. относно: Даване съгласие за изработване на ПУП – ПП за изграждане на външен водопровод от КЕИ „Пещера чифлика” до фабриката за бутилиране на минерална вода.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 110 от 19.04.2013г. относно: Съгласуване на предложение за промяна на ПУП – ПР за УПИ Х-27 и УПИ IХ-28, кв.128 по ПУП на кв. Настан, гр. Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 124 от 21.05.2013г. относно: Промяна на улична регулация в кв. 109, в град Девин кв. Настан.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 123 от 21.05.2013г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ в м.„Пичковица” с.Триград.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 94 от 02.04.2013г. относно: Промяна на ПУП – ПР на УПИ-та XVI, XIX иXXIVв кв.48, град Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

14. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 103 от 10.04.2013г. относно: Разпореждане с общински имот.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

      

15. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 6 от 14.01.2013г. относно: Определяне вида на общински жилищен парцел.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 7 от 14.01.2013г. относно: Подмяната на правото на строеж за общински имот.

 

                                                                                   Докладва: Кмет на Община Девин

 

17. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 101 от 09.04.2013г. относно: Даване на съгласие за ползване на дългосрочен кредит от фонд „ФЛАГ”ЕАД за реализация на проект: „Подпорна стена, укрепваща речното корито и улица от о.т.233 до о.т.223, с. Грохотно, Община Девин”.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

18. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 76 от 20.03.2013г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване пред Национален доверителен ЕкоФонд /НДЕФ/ в рамките на ос1 на Националната схема за зелени инвестиции /НСЗИ/.

 

                                                                                    Докладва: Кмет на Община Девин

 

19. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 128 от 03.06.2013г. относно: Назначаване на регистриран финансов одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ - Девин” ЕАД, град Девин.

 

                                                            Докладва: Председател на  Общински съвет- Девин

                                                                                                           /Младен Исаев/

 

            20. Разни.

 

            21. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

          

 

 

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

                                                                                              /Младен Исаев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер