Начало ОБЯВЛЕНИЯ Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ Съобщение за гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

МЕСТНАТА КОМИСИЯ по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ напомня на титулярите на жилищно-спестовни влогове, включени в окончателния списък на гражданите, имащи право на компенсация по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ), че във връзка с влезлите в сила промени на Закона (обн. ДВ. бр.100/2008 г., изм. бр.44/2009 г. и изм. бр.99/2009 г.) и съгласно § 11 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУПГМЖСВ следва да имат предвид следното:

1.Съгласно § 11, ал. 3 право на левова компенсация по чл.7, ал.1 от ЗУПГМЖСВ имат лицата, включени в окончателния списък, които са придобили или започнали изграждане на жилище в срок до 5 (пет) години от влизането в сила на този Закон, т.е. до 21 ноември 2013 година.

2.Съгласно § 11, ал. 4 изплащането на левови компенсации се извършва от Националния компенсационен жилищен фонд чрез местните комисии по чл. 8, ал. 2 по реда на постъпилите заявления за реализиране на права в срок до 31 декември 2019 година.


За справки и запитвания :

Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” № 1, ет. 3, ст. 5,

тел.:03041/27 69

Елка Станчева, председател на Местната комисия при община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер