Начало ОБЯВЛЕНИЯ Проекти за санитарно-охранителни зони Проект за оразмеряване и експлоатация на санитарно-охранителна зона /СОЗ/ - подземни води около водовземно съоръжение, тръбен кладенец ТК-1 „Девин” АД
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

На основание чл.39, ал.1, т.2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около източниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88/2000г./

В периода от 28.08.2013г. до 27.09.2013г. в сградата на Общинска администрация – гр.Девин, ІІ-ри етаж, стая № 12 на разположение на желаещите ще бъде: СОЗ-4/13 – Проект за оразмеряване и експлоатация на санитарно-охранителна зона /СОЗ/ - подземни води около водовземно съоръжение, тръбен кладенец ТК-1 „Девин” АД за допълнително водоснабдяване на обект: „Предприятие за бутилиране на минерална вода”, на „Девин” АД, гр.Девин, област Смолян Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителни режими в пояси ІІ и ІІІ могат да се запознаят с проекта.

В 7-дневен срок след изтичане на срока за публично обявяване, постъпилите писмени становища и възражения по проекта ще бъдат изпратени в Басейнова дирекция – гр.Пловдив.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер