Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по АПК Заповед за прекратяване на договорните отношения с „Девин – Ал Бинарио” ООД
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

РД-09-341

гр. Девин 02.09.2013г.

 

       Съгласно сключени договори за наем № Д – 274/20.05.2011г. и № Д – 275/20.05.2011г. между Община Девин и „Девин – Ал Бинарио” ООД, ЕИК: 120614619, седалище и адрес на управление ул.“Шипка“ № 42, управител Петър Иванов Узунов с ЕГН: 6610316025 от гр.Девин, ул.“Стара планина“ № 29, на посочената фирма са отдадени под наем общински недвижими имоти - две помещения за всестранни дейности /гаражи/ с обща площ 34 кв.м., попадащи в УПИ – III, кв.65, идентификатор № 20465.504.829.7 по кадастрална карта на гр.Девин. Общият месечен наем за помещенията е в размер на 61.20 лв. /Шестдесет и един лева и 20ст./ с ДДС. Към дата 30.08.2013г. наемателят има задължения за наем в размер на 725.58 лв. /Седемстотин двадесет и пет лева и 58 ст./ с ДДС и такса битови отпадъци 98.60 лв. /Деветдесет и осем лева и шестдесет ст./ с ДДС

        Във връзка с гореизложеното и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.46, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗОС

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

        I. Прекратявам договорните отношения с „Девин – Ал Бинарио” ООД с управител Петър Иванов Узунов, наемател на общински недвижими имоти - две помещения за всестранни дейности /гаражи/ с обща площ 34 кв.м., попадащи в УПИ – III, кв.65, идентификатор № 20465.504.829.7 по кадастрална карта на гр.Девин, считано от 02.09.2013г., поради неплащане на месечния наем за повече от 3 месеца

        II. На лицето се дава 14 - дневен срок за доброволно освобождаване на имота, считано от датата на получаване на заповедта.

        Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок пред административен съд - Смолян или Областен управител на Област Смолян.

       Препис от настоящата заповед да се връчи на горепосоченото лице, на служба „Общинска собственост“ при отдел „ПОСДОС“ иотдел „БФИР” за сведение и изпълнение.

 

                                             КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:   /П/

шч/шч                                                          /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер