Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по АПК Заповед за изземване на общински недвижими имоти отдадени под наем на „Девин – Ал Бинарио” ООД
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

№ РД-09-382

гр. Девин, 03.10.2013г.


Съгласно сключени договори за наем № Д – 274/20.05.2011г. и № Д – 275/20.05.2011г. между Община Девин и „Девин – Ал Бинарио” ООД, ЕИК: 120614619, седалище и адрес на управление ул.“Шипка“ № 42, управител Петър Иванов Узунов с ЕГН: 6610316025 от гр.Девин, ул.“Стара планина“ № 29, на посочената фирма са отдадени под наем общински недвижими имоти - две помещения за всестранни дейности /гаражи/ с обща площ 34 кв.м., попадащи в УПИ – III, кв.65, идентификатор № 20465.504.829.7 по кадастрална карта на гр.Девин. Общият месечен наем за помещенията е в размер на 61.20 лв. /Шестдесет и един лева и 20ст./ с ДДС

          Във връзка със системно неплащане на наемната цена на основание чл.46, ал.1, т.1 от ЗОС е издадена Заповед № РД – 09 – 341/ 02.09.2013г. на Кмета на Община Девин за прекратяване на договорните отношения. Даден е 14-дневен срок за доброволно освобождаване на имотите, считано от датата на обявяване на заповедта съгласно чл.61, ал.3 от АПК /09.09.2013г./. Към настоящият момент имотът не е освободен и се ползва без правно основание.

 

          Във връзка с горе изложеното и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.65, ал.1 от ЗОС

ЗАПОВЯДВАМ:

І. Да се изземат общински недвижими имоти - две помещения за всестранни дейности /гаражи/ с обща площ 34 кв.м., попадащи в УПИ – III, кв.65, идентификатор № 20465.504.829.7 по кадастрална карта на гр.Девин, отдадени под наем на „Девин – Ал Бинарио” ООД с управител Петър Иванов Узунов

II. На Петър Иванов Узунов се дава срок до 16.10.2013г. доброволно да освободи ползваните помещения.

III. Принудителното изземване да се извърши на 17.10.2013г. от 10:00 часа по административен ред от комисия в състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Ризова – нач.отдел „ПОСДОС“

                       ЧЛЕНОВЕ: 1. Красимир Бечев – гл.експерт „ОС”

                                              2. Илияна Солакова – ст.юрисконсулт

                                              3. Ясен Низамов – началник отдел „БКС”

                                               4. Представител на РУ „Полиция” – гр.Девин.

               ІV. Техническото обезпечаване по изземването на имота да се осъществи от работната група в общината.

V. Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 - дневен срок пред административен съд – Смолян.

VІ. Препис от настоящата заповед да се връчи на лицето и членовете на комисията за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:   /П/

шч/шч                                                                                   /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер