Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет – Девин на 15.10.2013 година /вторник/ от 09.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 

1. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 180 от 30.09.2013 г. относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин и Тарифата към нея.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 158 от 01.08.2013 г. относно: Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация – Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 177 от 13.09.2013 г. относно: Промяна в капацитета на Център за обществена подкрепа – град Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 181 от 30.09.2013 г. относно: Промяна в числеността на персонала в Общински детски комплекс /ОДК/ – Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 179 от 23.09.2013г. относно:Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по § 27, ал.2, т.1 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 178 от 13.09.2013г. относно: Коригиране цена за учредяване на ОПС в общински имот, кв.155 по ПУП на град Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 169 от 04.09.2013г. относно: Предоставяне на Емил Северинов Кайраманов от гр. Девин, Община Девин на земеделска земя от ОПФ – част от имот с идентификатор № 20465.129.3 намиращи се в землището на град Девин за отдаване под наем.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 168 от 04.09.2013г. относно: Отдаване под наем на Захари Росенов Асенов от гр. Девин, Община Девин на земеделски имоти от ОПФ – с идентификатори № 20465.133.6 и № 20465.97.11 намиращи се в землището на град Девин за отдаване под наем.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 173 от 10.09.2013г. относно: Одобрение на парцеларен план.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 74 от 20.03.2013г. относно: Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински имоти.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

            11. Разни.

 

            12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

                                                                                              /Младен Исаев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер