Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Предложение за приемане на Наредба за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета /публикувано на 14.11.2013 г./
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин

Вносител: Цветалин Василев Пенков – кмет на Община Девин

 

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Община Девин чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

МОТИВИ

Действащата към настоящия момент Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на ОбщинаДевин е приета от Общински съвет - Девин в изпълнение на чл. 9а от Закона за общинските бюджети.

С приемането на Закона за публичните финанси /обн. ДВ бр.15/ 15.02.2013г., в сила от 01.01.2014 г./ се отменя Законът за общинските бюджети. Това налага отмяната на прилаганата до момента Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Девин и приемането на нова наредба в изпълнение на разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, с която да бъде съобразена подзаконовата нормативна уредба с нормативен акт от по–висока степен.

Целта на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин, е спазване на основните принципи на управление на публични финанси съгласно Закон за публичните финанси всеобхватност, отчетност, отговорност, адекватност, икономичност, ефективност и ефикасност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност. С наредбата се предлагат стъпки за повишаване на бюджетната прозрачност и публичност с оглед разширяване на възможностите за участие на обществеността в обсъждането на провежданата политика на община Девин, като се създават предпоставки за увеличаване на достъпа до бюджетна информация, както и за подобряване на нейното качество и обхват.

Финансови средства:За прилагане на Наредбаза условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства.

Очаквани резултати:Стриктно спазване на бюджетната дисциплина и изискванията на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 08.11.2011 г.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:Предлаганата Наредбаза условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

     Фактически основания: Необходимост от приемане на местен нормативен документ, който да регламентира реда и условията при които се съставя бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, и за условията, при които се съставя, приема, изпълнява и отчита бюджета на Община Девин.

     Правни основания: Чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин, с която се отменя Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Девин, приета с Решение № 184, взето с Протокол № 15 от 19 декември 2006 г.


 

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три годинии за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин - изтегли


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер